SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

I  LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 
IM. EDWARDA DEMBOWSKIEGO W  ZIELONEJ GÓRZE

NA  ROK  SZKOLNY  2013/2014

 

Celem nadrzędnym profilaktyki w szkole jest ochrona ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego przed wszelkimi zagrożeniami w jego rozwoju. Wszyscy uczniowie
i pracownicy szkoły funkcjonują w zdrowych, bezpiecznych warunkach. Szkoła rozpoznaje
potencjalne zagrożenia oraz podejmuje działania zapobiegające nie tylko zjawiskom przemocy czy uzależnieniom. To również zapobieganie zaburzeniom emocjonalnym oraz zagrożeniom płynącym ze współczesnych trendów kulturowych oraz trudności funkcjonowania rodziny.

Program obejmuje działaniami wszystkie stopnie zagrożenia problemem, czyli profilaktykę I, II i III rzędu. Szkoła realizuje swoje działania w ramach wszystkich strategii profilaktycznych, kładąc szczególny nacisk na zapewnianie alternatywnych form, podejście psychospołeczne (m.in. modelowanie) oraz edukację normatywną, czyli kształtowanie wśród młodzieży norm przeciwnych do zachowań ryzykownych. Działaniami programu objęci są nie tylko uczniowie, ale również rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły. W swoich działaniach szkoła szeroko współpracuje ze środowiskiem lokalnym.

 

Podstawę prawną dla działań profilaktycznych w naszej szkole stanowią akty prawne:

 

1.      Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, Art. 72, Art. 28, ust. 1, Art. 53 ust. 3.

2.      Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996 r., poz. 329, z późniejszymi zmianami.

3.      Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2002 roku, zmieniające rozporządzenie MENiS z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U. Nr 61, poz. 624).

·  Statut Szkoły.

·  Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

·  Program wychowawczy szkoły.

4.      Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.

5.      Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku, art.1.1,art.2. art.4.1.

6.      Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, rozdz. 1. art. 2.1.

7.      Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, art. 1.2, art. 3.2, art. 7.1, 7.2, art. 8.1, art. 9.4.

8.      Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używa tytoniu i wyrobów tytoniowych, art. 3

9.      Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród młodzieży zagrożonej uzależnieniem, Dz. U. z 2003 roku Nr 24, poz. 198.

10.  Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dn. 29 lipca 2005 r. o (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146)

11.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487),

12.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (DzU 2010 nr 228, poz. 1488);

13.  Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jedn.: DzU 2002 nr 11, poz. 109 ze zm.);

 1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (DzU 1997 nr 89, poz. 555 ze zm.) – art.304;
 2. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (DzU 1964 nr 43, poz. 296 ze zm.) – art. 572;

 

ZAGROŻENIA W SZKOLE – CZYNNIKI RYZYKA
Wieloletnia diagnoza w szkole (sondaż, obserwacja, wywiady z uczniami, absolwentami i rodzicami) wskazuje na specyficzne zagrożenia, które mogą wpływać negatywnie na rozwój osobisty uczniów I LO. Do najważniejszych należą:
·        Zagrożenie uzależnieniem od substancji psychoaktywnych (alkohol, nikotyna, narkotyki);

·        Zaburzenia psychiczne (nadmiar stresu, zaburzenia adaptacyjne, depresyjne, lękowe, odżywiania i snu);

·        Zagrożenie przemocy: stosowanie przez uczniów I LO przemocy werbalnej, a także psychicznej i cyberprzemocy. Fizyczna
i psychiczna przemoc ze strony osób spoza szkoły;

·        Postawy uczniów sprzeczne z pożądanymi cechami absolwenta, m.in.: egoizm, arogancja, nietolerancja i brak szacunku, obłuda, manipulowanie i wykorzystywanie innych;

·        Wagary.

 

Szkolny Program Profilaktyki wspiera i uzupełnia Program Wychowawczy Szkoły. Celem działań profilaktycznym jest redukowanie zagrożeń i czynników ryzyka w celu ochrony ucznia i pożądanej sylwetki absolwenta, zgodnej z wizą i misją naszej szkoły.

Ponadto program uwzględnia występowanie innych zagrożeń, specyficznych dla wieku lub miejsca zamieszkania uczniów i wdraża działania zapobiegawcze.

 

CZYNNIKI CHRONIĄCE

Poza działaniami mającymi redukowanie zagrożeń, program wspiera czynniki chroniące. Za szczególnie ważne uznaje się: więzi w rodzinie ucznia, współpracę szkoły z rodzicami, relacje uczniów z innymi uczniami oraz nauczycielami – opartymi na szacunku, współpracy oraz zaufaniu. Za szczególnie ważne uważa się zasoby uczniów – pasje, umiejętności i motywację do rozwoju osobistego.
 
Cel ogólny Szkolnego Programu Profilaktyki realizowany jest poprzez następujące zadania i działania:
ZADANIE I:
PROFILAKTYKA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH  (STRES, ZABURZENIA ADAPTACYJNE, DEPRESYJNE, LĘKOWE, JEDZENIA, SNU)

Celem tego zadania jest utrzymanie zdrowia psychicznego, rozwój osobisty uczniów, szczególnie w kontaktach interpersonalnych oraz redukcja trudności funkcjonowania w tych obszarach. To działania mające na celu diagnozę zaburzeń, integrację zespołów klasowych, dostarczenie wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego, objecie wsparciem i pomocą specjalistyczną osób wymagających opieki poprzez działania w szkole oraz współpracę z instytucjami.

 

Zadania szczegółowe – odbiorcy – formy realizacji

 

Termin realizacji

 

 

Odpowiedzialni

 

Wskaźnik

sukcesu

 

Uwagi dotyczące

ewaluacji

 

Uwagi

 

1.              Obóz integracyjny w Łukęcinie dla uczniów klas I

·         Warsztaty integracyjno-adaptacyjne

·         Spotkania informacyjne i edukacyjne – zapoznanie młodzieży z przepisami obowiązującymi w szkole

 

 

wrzesień

 

Psycholog, pedagog, wychowawcy, dyrekcja, nauczyciele w-f

 

Integracja zespołu klasowego, obniżenie stresu związanego
z adaptacją w nowej szkole;

 

Bezpośrednia, ankieta dla uczniów

 

 

2.    Warsztaty „Norma i zaburzenie w wieku dorastania” dla uczniów klas I

 

wrzesień - grudzeń

 

Psycholog M. Lubieniecka; J.Kubicka-Jakuczun

Uświadomienie sobie przez młodzież norm i symptomów zaburzeń wieku dorastania; obniżenie lęku

Bezpośrednia ewaluacja po zajęciach – opinie uczniów

 

 

3.              Pozalekcyjne warsztaty relaksacyjne dla młodzieży

 

 

październik - styczeń

 

Pedagog J.Bieniecki

 

Obniżenie poziomu stresu i objawów towarzyszących; wzrost poziomu satysfakcji z życia, zasobów osobowościowych, integracja

 

 

Wywiad z uczniami po ukończeniu zajęć

 

4.              Integracja klas II – warsztaty interpersonalne dla klas II

 

cały rok szkolny

Pedagog J.Bieniecki

psycholog szkolny

J. Kubicka-Jakuczun,

Integracja zespołu klasowego

Wywiad z uczniami po ukończeniu zajęć

 

5.              Socjogram dla klas I-II – badanie

cały rok szkolny

J.Kubicka-Jakuczun

Wyłonienie gwiazd socjometrycznych, porównanie, otrzymanie wyników integracji zespołu klasowego

Analiza wyników badań

 

6.              Stres pod kontrolą – warsztaty dla klas III

 

październik - kwiecień

Pedagog J.Bieniecki

Umiejętność obniżania poziomu stresu za pomocą ćwiczeń

 

Wywiad z uczniami po ukończeniu zajęć

 

 

7.              Indywidualne spotkania i rozmowy z uczniami potrzebującymi pomocy – konsultacje psychologiczne, psychoterapia

 

 

cały rok szkolny

 

 

Pedagog szkolny
J. Bieniecki,

psycholog szkolny

J. Kubicka-Jakuczun, M. Lubieniecka

Ponadto: dyrekcja, wychowawcy, nauczyciele przedmiotowi, pielęgniarka

 

tendencje wzrostowe ilości osób korzystających z udzielonej im  pomocy; wzrost poziomu satysfakcji z życia, zasobów osobowościowych, redukcja cierpienia

 

zapisy w dziennikach pedagoga szkolnego, sprawozdanie pedagoga szkolnego

 

 

 

 

8.              Kierowanie zainteresowanych uczniów (za zgodą   i w porozumieniu z rodzicami) do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – Punktu Interwencji Kryzysowej w Zielonej Górze

 

 

cały rok szkolny

 

 

Pedagog szkolny
J. Bieniecki,

psycholog szkolny

J. Jakuczun-Kubicka, M. Lubieniecka

 

 

 

stopień zadowolenia uczniów i ich rodziców z pomocy udzielonej im przez specjalistów

 

opinie zainteresowanych

 

 

 

9.              Działania pielęgniarki szkolnej

- konsultacje z pedagogiem i psychologiem w sytuacjach występowania problemów emocjonalnych

 

 

cały rok szkolny

 

 

Pielęgniarka szkolna,

pedagog, psycholog, wychowawcy

 

podjęcie działań psychologiczno-pedagogicznych w stosunku do uczniów z trudnościami

 

zapisy w dokumentacji lekarskiej, zapisy w dokumentacji pedagoga, psychologa

 

 

 

10.     Wewnątrzszkolne Szkolenie Nauczycieli

·         Zaburzenia emocjonalne młodzieży

·         Relaksacja oraz techniki redukowania stresu

·         Praca z grupą; procesy grupowe

·         Superwizja pracy nauczyciela

 

II semestr

 

Pedagog szkolny
J. Bieniecki,

psycholog szkolny

J. Jakuczun-Kubicka, M. Lubieniecka

 

 

Wzrost wiedzy kadry na temat symptomów i psychopatologii zaburzeń emocjonalnych

 

Nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem

 

Bezpośrednia ewaluacja - opinie nauczycieli

 

 

 

Bezpośrednia ewaluacja - opinie nauczycieli

 

 

11.          Zaburzenia psychiczne młodzieży – sygnały ostrzegawcze – kampania informacyjna wśród
 rodziców w trakcie zebrań profilaktycznych oraz publikacje internetowe

 

 

 

grudzień

 

 

Pedagog szkolny

Psycholog

 

Rozprowadzenie ulotek wśród rodziców w trakcie zebrania

 

Wywiad z rodzicami

 

 

 

12.          Wdrażanie „Procedur postępowania w przypadku występowania zaburzeń emocjonalnych” (zał. 1)

 

 

Cały rok

 

 

Pedagog szkolny

Psycholog, nauczyciele

 

Zainicjowanie  oddziaływań psycho-pedagogicznych uczniów z trudnościami; poprawa frekwencji, utrzymanie lub wzrost wyników w nauce

 

 

Opinie uczniów, rodziców, wychowawców, analiza dzienników

 

 

 

 

 


ZADANIE II:
PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH I PRZEMOCOWYCH 

 

Celem tego zadania jest redukcja przejawów agresji w szkole, począwszy od diagnozy poprzez działania interwencyjne oraz terapeutyczne, zapewnianie zajęć alternatywnych, po wzmacnianie wolontariatu jako szczególnej formy modelowania zachowań prospołecznych.

 

Zadania szczegółowe – odbiorcy – formy realizacji

 

Termin realizacji

 

 

Odpowiedzialni

 

Wskaźnik

sukcesu

 

Uwagi dotyczące

ewaluacji

 

Uwagi

 

1.      Szkoła Bez Przemocy – ogólnopolska kampania przeciw przemocy w szkole

 • Audyt na terenie I LO dotyczący przemocy na płaszczyźnie uczeń-uczeń, nauczyciel-uczeń, uczeń nauczyciel
 • Dzień Bez Przemocy

-> Patrz: założenia programu „Szkoła Bez Przemocy” w I LO, w obszarach:

*  współpraca z rodzicami

*współpraca ze środowiskiem lokalnym

* działania w obszarze szkoły

 

 

Październik - czerwiec

 

 

 

5 czerwca

 

Pedagog szkolny

 

 

 

 

Pedagog szkolny, SU, wybrani nauczyciele

 

Przyłączenie się do akcji ogólnokrajowej

 

 

 

Przyłączenie się do akcji ogólnokrajowej

 

raport z analizy ankiet

 

 

2.      Przeprowadzenie badań ankietowych „Bezpieczeństwo uczniów I LO w szkole oraz w drodze do szkoły/do domu”

 

 

 

luty - marzec

 

wychowawcy klas

Pedagog szkolny

 

Przeprowadzenie badań we wszystkich klasach

 

Analiza zbiorcza i prezentacja multimedialna

 

 


 

 

3.      Promowanie wolontariatu jako działań na rzecz drugiego człowieka – wzmacnianie czynników chroniących

 

 • Akcja „Góra grosza”

 

 • Konkurs 8 Wspaniałych

 

 • Działania PCK oraz grupy SIM PCK:

- „Stop Malarii”,

- Światowy Dzień Żywności i Walki z Głodem – zbiórka żywności i pieniędzy na rzecz osób biednych

- Tydzień Honorowego Krwiodawstwa oraz Turniej „Młoda krew ratuje życie”

- Dzień Wolontariusza

- Światowy Dzień Piernika – zbiórka pieniędzy na świetlice terapeutyczne

- Szlachetna Paczka

- „Lubuskie Pola Nadziei” – udział w ogólnopolskiej kampanii
- Maraton pisania listów Amnesty International

- Pomagając innym pomagasz sobie

 

cały rok szkolny

 

 

 

 

II semestr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

PCK, szkolny opiekun wolontariatu,

nauczyciele

 

SU, pedagog

 

Pedagog szkolny, wychowawcy

 

 

R.Dunajewska,
Grupa SIM PCK,

M.Wyciszkiewicz, E.Kozakiewicz

 

 

 

 

A.Reder, E.Kozakiewicz

K.Musiał, E.Kaszyńska

A.Dużyńska

 

Wzrost chętnych osób do działań wolontarystycznych

 

Zgromadzenie środków pieniężnych

Wyłonienie kandydatów do konkursu

 

raport z analizy ankiet

 

 

 

dokumentacja akcji

 

Analiza zebranych wniosków

 

 

 

4.      Zapewnienie uczniom alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu

·        gazetka szkolna, warsztaty dziennikarskie

·        kółko filmowe

·        kółko wokalne i muzyczne

·        przedmiotowe koła zainteresowań

·         zajęcia sportowo-rekreacyjne

 

 

 

cały rok szkolny

 

nauczyciele przedmiotowi;

nauczyciele W-F,

inni prowadzący koła zainteresowań

 

systematyczne spotkania z młodzieżą, objęcie alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu co najmniej 20% młodzieży

 

zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych,

sprawozdanie z działalności kół

 

 

5.      Promowanie kultury osobistej, przeprowadzenie lekcji wychowawczych dotyczących:

 • tolerancji, praw człowieka
 • kultury bycia/savoir vivre
 • wartości promowanych w szkole

 

 

cały rok szkolny

 

Wszyscy nauczyciele, w szczególności wychowawcy klas,

 

udział w zajęciach  wszystkich uczniów klas I, II i III

 

zapisy w dziennikach lekcyjnych, opinie uczniów

 

 

 

6.      Praca indywidualna ze sprawcami przemocy, osobami agresywnymi – konsultacje, terapia

 

 

 

6a. Praca z ofiarami przemocy i osobami wykluczonymi – konsultacje, terapia

cały rok szkolny

 

 

 

cały rok szkolny

Psycholog, pedagog, współpraca z dyrekcją, wychowawcami

 

 

psycholog,

pedagog; współpraca
z wychowawcami

poprawa zachowania osób agresywnych, mediacje sprawca –ofiara, rozwiązywanie konfliktów

Wzrost zasobów osobowościowych, integracja społeczna

 

 

 

 

 

wywiad, zapisy w dziennikach psychologa, pedagoga

 

 

7.      Zapewnienie ogólnoszkolnego ładu i porządku na przerwach i podczas lekcji poprzez:

 • dyżury nauczycieli przy wejściach do szkoły, na korytarzach, w świetlicy szkolnej oraz w miejscach szczególnych („Olimp”, budynki mieszkalne oraz garaże KTBS ul. Kilińskiego, Kraszewskiego, park)

 

 

cały rok szkolny

 

dyrekcja szkoły,

wyznaczeni nauczyciele

 

wzrost świadomości      i wiedzy na temat konieczności wspólnego zabiegania o bezpieczeństwo w szkole

 

harmonogramy i grafiki

dyżurów nauczycieli

 

 

 

8.      Współpraca z instytucjami środowiska lokalnego: KM Policji, Straż Miejska, organizacje pozarządowe itp.

 

 

cały rok szkolny

 

pedagog, psycholog, wychowawcy, dyrekcja

 

podjęcie interwencji w sytuacjach przemocy; zapewnienie poczucia bezpieczeństwa

 

zapisy w dziennikach pedagoga, psychologa, opinie uczniów, rodziców, nauczycieli

 

 

 

 

9.      „Zapobieganie Cyberprzemocy” – wykład dla uczniów klas I

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

pedagog

wzrost świadomości i wiedzy nt. zagrożeń, możliwości pomocy, redukowanie zachowań przemocowych młodzieży

zapisy w dziennikach, informacje zwrotne od uczniów, rodziców, nauczycieli

 

10.  Integracja uczniów oraz nauczycieli (zajęcia integracyjne, imprezy szkolne oraz inne działania nauczycieli).

cały rok szkolny

wszyscy nauczyciele,

 

wzrost więzi oraz zmniejszenie ilości konfliktów w relacji n-l (N) – uczeń (U), wzrost autorytetu nauczyciela; postawa n-la skierowana na wsparcie i pomoc;

wywiad z nauczycielami, obserwacje, ankieta

 


ZADANIE III:

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ OD NIKOTYNY

 

Celem głównym tego zadania jest zredukowanie liczby osób palących wyroby tytoniowe, a także osób inicjujących z tytoniem, poprzez promowanie zdrowego stylu życia, modelowanie, edukację normatywną, możliwość konsultacji w zakresie uzależnień oraz terapię.

 

 

Zadania szczegółowe – odbiorcy – formy realizacji

 

Termin realizacji

 

 

Odpowiedzialni

 

Wskaźnik

sukcesu

 

Sposób

ewaluacji

 

Uwagi

 

1.      Przeprowadzenie wśród uczniów klas I  anonimowej ankiety “Postawy uczniów I LO wobec środków psychoaktywnych - nikotyny”

 

 

wrzesień

 

 

pedagog szkolny

J.Bieniecki, 

wychowawcy  kl. I

 

zebranie jak największej ilości wypełnionych przez uczniów ankiet

 

 

raport z analizy ankiet

 

 

 

 

2.      Wdrażanie szkolnych procedur postępowania wobec ucznia w przypadku nikotynizmu

 • Rozmowy wychowawcze
 • Współpraca z rodzicami
 • Skierowanie na zajęcia specjalistyczne

-> Patrz „Procedury postępowania (...) odnośnie nikotynizmu” (zał. 2)

 

 

cały rok szkolny

 

 

Wychowawcy, pedagog, dyrektor ds. wychowawczych

 

Ograniczenie ilości osób palących

 

 

Obserwacja, wywiad
z rodzicami, uczniami, pracownikami szkoły

 

 

 

3.      Lekcje wychowawcze w klasach na temat uzależnień od papierosów (w formie  warsztatu, projektu, konkursu  wiedzy, inscenizacji, filmu, prezentacji)

 

 

 

wrzesień/

czerwiec

 

wychowawcy klas

 

udział co najmniej 90% młodzieży w organizowanym przedsięwzięciu, wypracowanie materiałów edukacyjnych

 

 

informacje zwrotne zawarte w listach do wychowawcy klasy

 

 


 

 

4.      Światowy Dzień Bez Papierosa

- konkurs literacki

 

 

grudzień

 

 

R.Dunajewska, pedagog szkolny

Klasa 2C, M.Nisiewicz

 

zorganizowanie i przeprowadzeni konkursu, rozdanie młodzieży  ulotek skłaniających do zdrowego stylu życia

 

pisemne deklaracje uczniów o zaniechaniu palenia papierosów, wystawa prac pokonkursowych

 

 

 

5.    Prezentacje uczniów dotyczących skutków palenia tytoniu

 

 

cały rok szkolny

 

Wybrani uczniowie

 

 

dostarczenie wiedzy innym uczniom

 

zapisy w dzienniku, ilość uczniów uczestniczących w pogadankach

 

 

 


ZADANIE IV:

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ OD NARKOTYKÓW

 

Celem głównym tego zadania jest zredukowanie liczby osób inicjujących oraz korzystających ze środków psychoaktywnych, poprzez promowanie zdrowego stylu życia, modelowanie, edukację normatywną, możliwość konsultacji w zakresie uzależnień oraz terapię. Ponadto dostarczanie aktualnej wiedzy na temat środków psychoaktywnych oraz zagrożeń płynących z ich korzystania.

  

Formy realizacji

 

Termin realizacji

 

 

Odpowiedzialni

 

Wskaźnik

sukcesu

 

Sposób

ewaluacji

 

Uwagi

 

1        Przeprowadzenie wśród uczniów klas I  anonimowej ankiety “Postawy uczniów I LO wobec środków psychoaktywnych - narkotyków”

 

 

wrzesień-październik

 

 

pedagog szkolny

J. Bieniecki 

wychowawcy  kl. I

 

zebranie jak największej ilości wypełnionych przez uczniów ankiet

 

 

raport z analizy ankiet

 

  

2        Spotkanie przedstawiciela Policji  z Wydziału Prewencji oraz specjalisty ds. uzależnień z rodzicami uczniów klas I, wychowawcami klas I, a także dyrekcją szkoły. Tematyka spotkania z rodzicami:

·         przyczyny sięgania uczniów po narkotyki,

·         sygnały ostrzegawcze świadczące o kontaktach uczniów z narkotykami,

·         fazy stopniowego uzależniania się od  narkotyków,

·         formy i metody pomocy uczniowi, który sięgnął już po narkotyki,

·         rozdanie rodzicom materiałów informacyjnych

Prezentacja analizy zbiorczej wyników badań „Postaw młodzieży I LO wobec środków psychoaktywnych

 

grudzień

 

 

dyrekcja I LO,

pedagog szkolny

J. Bieniecki,

psycholog szkolny

J. Kubicka-Jakuczun

 

 

udział  w spotkaniu co najmniej 80% rodziców uczniów klas pierwszych

 

zebranie opinii Rady Rodziców, listy obecności rodziców sporządzone przez wychowawców klas zebranie opinii Rady Rodziców, listy obecności rodziców sporządzone przez wychowawców klas

 

 


 

3.      Ogólnoszkolny konkurs o tematyce antynarkotykowej

 

luty

 

R.Dunajewska,
pedagog szkolny,

 

udział w konkursie co najmniej po 4-5 uczniów z każdej klasy

 

 

Program konkursu, protokoły, lista uczestników

 

 


 

 

4.      Lekcje wychowawcze w klasach na temat uzależnień od narkotyków (w formie  warsztatu, projektu, konkursu  wiedzy, inscenizacji, filmu, prezentacji)

 

 

cały rok szkolny

 

 

wychowawcy klas I, II i III

 

przeprowadzenie w każdej klasie przynajmniej jednej lekcji,  wzrost wiedzy uczniów o szkodliwości zażywania narkotyków

 

 

zapisy w dziennikach lekc., karty hospitacji, raport wychowawców klas sporządzony na podstawie przeprowadzonych wśród uczniów ankiet ewaluacyjnych

 

 

 

 

5.      „ARS, czyli jak dbać o miłość?” – Program PPIS majacy na celu ograniczanie używania substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem kobiet w wieku prokreacyjnym

 

II semestr

 

Pedagog, pielęgniarka szkolna, K.Szewczyk

Wzrost świadomości nt. zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych

 

 

 

6.      Wdrażanie szkolnych procedur postępowania wobec ucznia w przypadku zażywania narkotyków

 • Rozmowy wychowawcze
 • Współpraca z rodzicami
 • Skierowanie na zajęcia specjalistyczne

-> Patrz „Procedury (...) w przypadku kontaktu
z narkotykami”
(zał. 3)

 

cały rok szkolny

 

 

Wychowawcy, pedagog, dyrektor ds. wychowawczych

 

Ograniczenie ilości osób spożywających narkotyki, utrzymanie abstynencji od narkotyków przez uczniów

 

 

Obserwacja, wywiad
z rodzicami, uczniami, pracownikami szkoły

 

 

 

7.      Indywidualne spotkania i rozmowy z uczniami mającymi kontakt z narkotykami oraz ich
rodzicami – konsultacje i terapia

 

 

cały rok szkolny

 

 

 

pedagog szkolny

J. Bieniecki,
psycholog szkolny

J. Kubicka-Jakuczun

 

ilość przeprowadzonych rozmów i ich skuteczność

 

zapisy w dziennikach pedagoga oraz psychologa szkolnego, protokoły rozmów

 

 

 

8.      Kierowanie zainteresowanych uczniów (za zgodą
i w porozumieniu z rodzicami) do Lubuskiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii lub Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia

 

 

cały rok szkolny

(w miarę potrzeb)

 

 

pedagog szkolny

J. Bieniecki ,

psycholog szkolny

J. Kubicka-Jakuczun

 

 

 

objęcie profesjonalną pomocą LOPiT
i WOTUW wszystkich potrzebujących i oczekujących takiej pomocy

 

 

listy skierowanych uczniów, zapisy
w dziennikach pedagoga szkolnego

 

 

 

 

 

 

ZADANIE V:
 
PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU

 

Celem głównym tego zadania jest zredukowanie liczby osób inicjujących oraz pijących alkohol, poprzez promowanie zdrowego stylu życia, modelowanie, edukację normatywną, możliwość konsultacji w zakresie uzależnień oraz terapię

 

 

Formy realizacji

 

Termin realizacji

 

 

Odpowiedzialni

 

Wskaźnik

sukcesu

 

Sposób

ewaluacji

 

Uwagi

 

1.    Przeprowadzenie wśród uczniów klas I  anonimowej ankiety “Postawy uczniów I LO wobec środków psychoaktywnych - alkohol”

 

 

wrzesień-październik

 

 

pedagog szkolny

J. Bieniecki 

wychowawcy  kl. I

 

zebranie jak największej ilości wypełnionych przez uczniów ankiet

 

 

raport z analizy ankiet

 

 

 

2. Spotkanie z rodzicami – Prezentacja analizy zbiorczej wyników badań „Postaw młodzieży I LO wobec środków uczniów klas I, wychowawcami klas I, a także dyrekcją szkoły. Tematyka spotkania z rodzicami:

·         przyczyny sięgania uczniów po alkohol,

·         sygnały ostrzegawcze świadczące o kontaktach uczniów z alkoholem,

·         formy i metody pomocy uczniowi, który sięgnął już po alkohol,

·         rozdanie rodzicom materiałów informacyjnych

 

 

grudzień

 

 

dyrekcja I LO,

pedagog szkolny

J. Bieniecki,

psycholog szkolny

J. Kubicka-Jakuczun

 

 

udział  w spotkaniu co najmniej 80% rodziców uczniów klas pierwszych

 

zebranie opinii Rady Rodziców, listy obecności rodziców sporządzone przez wychowawców klas zebranie opinii Rady Rodziców, listy obecności rodziców sporządzone przez wychowawców klas

 

 

 

3.      Wdrażanie szkolnych procedur postępowania wobec ucznia w przypadku spożywania alkoholu

 • Rozmowy wychowawcze
 • Współpraca z rodzicami
 • Skierowanie na zajęcia specjalistyczne

-> Patrz „Procedury (...) w przypadku kontaktu
z alkoholem”
(zał. 4)

 

cały rok szkolny

 

 

Wychowawcy, pedagog, dyrektor ds. wychowawczych

 

Ograniczenie ilości osób spożywających narkotyki, utrzymanie abstynencji od narkotyków przez uczniów

 

 

Obserwacja, wywiad
z rodzicami, uczniami, pracownikami szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

4.      Udostępnianie młodzieży oraz rodzicom kontaktu ze specjalistycznymi poradniami (adresy, telefony, dane na stronie internetowej, umawianie na wizyty)

 

 

cały rok szkolny

 

 

pedagog szkolny

J. Bieniecki,

psycholog szkolny

J. Kubicka-Jakuczun

 

 

ilość uczniów korzystających z pomocy

 

informacje zwrotne
z poradni

 

 

 

5.      Lekcje wychowawcze w klasach na temat uzależnienia od alkoholu (w formie  warsztatu, projektu, konkursu  wiedzy, inscenizacji, filmu, prezentacji)

 

 

5A. Projekcja filmu o tematyce uzależnienia od alkoholu, przedstawienie objawów osiowych alkoholizmu oraz zjawiska współuzależnienia

 

cały rok szkolny

 

 

wychowawcy klas,

pedagog szkolny

 

 

 

 

ilość klas objętych programem

 

wzrost wiedzy nt. problemów alkoholowych

 

zapisy w dziennikach lekcyjnych, ankiety

 

 

 

 
 
 
 
 

ZADANIE VI:
 
PROFILAKTYKA HIV/AIDS

 

Celem głównym tego zadania jest ograniczanie epidemii HIV/AIDS w Polsce. Profilaktyka w tym zakresie obejmuje dostarczanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z możliwością zakażenia się wirusem HIV - zachowań ryzykownych czy możliwości pomocy. Ponadto kształtowanie postaw prozdrowotnych, postaw tolerancji oraz działań społecznych na rzecz osób dotkniętych HIV/AIDS.

 

 

Formy realizacji

 

Termin realizacji

 

 

Odpowiedzialni

 

Wskaźnik

sukcesu

 

Sposób

ewaluacji

 

Uwagi

 

1        Realizacja programów edukacyjnych

·        prelekcje, pogadanki, warsztaty,

·        pokaz filmów video,

·        informowanie o drogach zakażenia wirusem HIV oraz chorobie AIDS,

·        informowanie o bezpłatnych punktach badań na obecność przeciwciał HIV,

·        przekazywanie ulotek, broszur, biuletynów

 

 

cały rok szkolny

 

 

Pedagog szkolny

wych. klas I, II i III

n-le biologii:

pielęgniarka szkolna, K. Szewczyk

 

 

zrealizowanie w każdej klasie przynajmniej jednej z zaproponowanych formy edukacyjnej, przyrost wiedzy uczniów z zakresu HIV/AIDS

 

zapisy w dziennikach lekcyjnych,

opinie samorządów klasowych

 

 

 

2        Ogólnoszkolny happening z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS

 

 

1 grudnia

 

 

Kl. I D, A.Reder

 

liczny udział młodzieży w happeningu

 

opinie młodzieży

 

 

 

3        Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolnego Konkursu Wiedzy o HIV/AIDS

 

 

październik

 

R.Dunajewska,
pedagog szkolny

 

udział młodzieży w olimpiadzie, sukcesy uczniów w kolejnym, etapie olimpiady

 

 

protokoły eliminacji klasowych olimpiady, protokół ogólnoszkolny

 

 


 

 

4        Udział szkoły w Ogólnopolskiej Olimpiadzie  “Promocja zdrowego stylu życia”

 

 

październik

 

R.Dunajewska, n-le biologii

 

 

udział i sukcesy uczniów w kolejnych, wyższych etapach olimpiady

 

 

Prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów, filmy, nagrania

 

 

 

5. Profilaktyka HIV/AIDS i promowanie zdrowego stylu życia wolnego od HIV/AIDS – warsztaty oraz lekcje WDŻ

cały rok szkolny

K. Szewczyk

pedagog szkolny,

wychowawcy,

n-le biologii

ilość klas objętych zajęciami

bezpośrednia ewaluacja po zajęciach

 

 

ZADANIE VII:
 
PROMOCJA AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA

 

Celem głównym jest wzmacnianie postaw prozdrowotnych i zachęcanie do aktywnego trybu życia, poprzez edukację normatywną, modelowanie oraz zapewnianie alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Brak aktywności fizycznej zwiększa szanse występowania chorób cywilizacyjnych takich jak: choroba wieńcowa, nadciśnienie, otyłość czy cukrzyca, dlatego tak ważne jest, aby promować aktywność fizyczną, nie tylko poprzez sport, ale także inne, popularne dziś zajęcia, jak np. taniec.

 

Formy realizacji

 

Termin realizacji

 

 

Odpowiedzialni

 

Wskaźnik

sukcesu

 

Sposób

ewaluacji

 

Uwagi

 

1.      Promocja aktywności ruchowej w trackie zajęć
W-F oraz zajęć pozalekcyjnych:

·        gimnastyka z tańcem

·        zajęcia sportowo-rekreacyjne (np. Nordic-Walking)

·        pływanie

·        siatkówka

·        koszykówka

·        lekkoatletyka

·        badminton

·        tenis stołowy

·         unihokej

 

 

cały rok szkolny

 

 

nauczyciele W-F.

 

 

tendencje wzrostowe liczby uczniów biorących udział w wymienionych formach, tendencje spadkowe uczniów z wadami postawy

 

zapisy w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, opinie uczniów i rodziców

 

 

 

2        Zorganizowanie Szkolnego Dnia Sportu

 

termin uzgodniony z UM

czerwiec

 

Nauczyciele wych. fizycznego:

 

 

udział uczniów w zaproponowanych konkurencjach sportowych

 

 

listy uczniów biorących udział w poszczególnych konkurencjach sportowych,

sprawozdanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego W-F

 

 

 

3.        V Swimming Meeting – międzyszkolne zawody pływackie org. przez I LO ZG

 

 

cały rok szkolny

 

D.Krystek

 

Udział uczniów
w zawodach

 

listy, protokoły i dyplomy

 


 

 

4.        Szkolna Liga Mistrzów – międzyklasowe zawody w piłce nożnej

 

 

cały rok szkolny

 

D.Krystek

 

Udział uczniów
w zawodach

 

 

 

5.        Szkolna Liga Koszykówki – międzyklasowe zawody w koszykówce

 

 

cały rok szkolny

 

W.Włodarczyk

 

Udział uczniów
w zawodach

 

 

 

6.        Udział w międzyszkolnych zawodach sportowych szkół ponadgimnazjalnych – siatkówka, koszykówka, piłka nożna, biegi przełajowe, lekkoatletyka, badminton, tenis stoł., piłka ręczna, unihokej

 

 

cały rok szkolny

 

nauczyciele W-F

 

Udział uczniów
w zawodach

 

 

 

7.        Udział w okazjonalnych imprezach organizowanych przez Urząd Maista Zielona Góra (np. Bieg Piastowski

 

 

cały rok szkolny

 

nauczyciele W-F

 

Udział uczniów
w zawodach

 

 

 

8.        Zorganizowana forma dopingu koszykarzy Stelmet Zielone Góra podczas meczów Turon Basket Ligi

 

 

cały rok szkolny

 

nauczyciele W-F

 

Udział uczniów
w
akcji

 

 

 

9.        Organizacja sportowych zajęć pozalekcyjnych:

 

- Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych Dzieci i Młodzieży

- Ferie na sportowo – zajęcia dla dzieci i młodzieży ze środowiska lokalnego

 

 

cały rok szkolny

 

nauczyciele W-F

 

Udział uczniów
w zajęciach sportowych

 

 

 

10.    Pokaz oraz półmaraton fitness dla uczniów przy współpracy z Fitness Klub „Everest”

 

 

cały rok szkolny

 

nauczyciele W-F

 

Udział uczniów
w pokazie fitness

 

 

 

 

 

 

 
ZADANIE VIII: PROMOCJA ZDROWIA

Celem tego zadania jest kształtowanie prozdrowotnych postaw uczniów poprzez dostarczanie wiedzy na temat współczesnych zagrożeń wynikających ze współczesnych trendów kulturowych, utrzymywania higieny osobistej, a także wczesnej profilaktyki chorób nowotworowych, czy zagrożeń ciąży. Poza nowoczesną wiedzą uczniowie powinni zdobyć potrzebne umiejętności i wykształcić nawyki, które pomogą rozpoznać wczesne objawy chorób, zapobiec ich rozwojowi, a także ochronić życie i zdrowie.

 

 

Formy realizacji

 

Termin realizacji

 

 

 

Odpowiedzialni

 

Wskaźnik

sukcesu

 

Sposób

ewaluacji

 

Uwagi

 

1.      Profilaktyka raka szyjki macicy:

- film edukacyjny

- kampania informacyjna

- wprowadzenie elementów do lekcji WDŻ oraz biologii

 

październik - czerwca

 

 

 

wychowawcy klas

 

 

przeprowadzenie zajęć we wszystkich zaplanowanych klasach,  

 

 

zapisy w dziennikach lekcyjnych, opinie uczniów i rodziców oraz wychowawców klas

 

 

 

2.      Warsztaty “Profilaktyka chorób nowotworów gruczołu piersiowego” prowadzone przez pielęgniarki środowiskowe i rodzinne lub Stowarzyszenie „Amazonki”

 

 

termin ustalony przez Stow. „Amazonki”

 

 

 

R.Dunajewska, współpraca z pielęgniarkami środowiskowymi stowarzyszenia „Amazonki”

 

przyrost wiedzy uczniów w zakresie profilaktyki chorób przyrost wiedzy uczniów w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych,

przeprowadzenie zajęć we wszystkich klasach drugich i trzecich

 

harmonogramy warsztatów, ankiety ewaluacyjne, zapisy w dziennikach lekcyjnych, opinie uczniów i rodziców oraz wychowawców klas

 

 

 

3.      Profilaktyka wad cewy nerwowej – zajęcia

 

cały rok szkolny

 

 

pielęgniarka szkolna

 

 

 

przyrost wiedzy uczniów w zakresie profilaktyki cewy nerwowej

 

 

 

 

zapisy w dziennikach lekcyjnych

 

 

 

4.      Promocja zdrowego stylu życia w zakresie higieny osobistej

·        prawidłowe stosowanie środków higieny osobistej

·        fizjologia okresu dojrzewania,

·        higiena osobista okresu dojrzewania,

·        pielęgnacja skóry,

·        prawidłowe stosowanie kosmetyków

 

wrzesień/

czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele W-F, EdB, wychowawcy,

Pielęgniarka szkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

wzrost wiedzy z zakresu higieny i pielęgnacji skóry oraz  stosowania kosmetyków

 

 

 

 

 

 

 

 

zapisy w dziennikach lekcyjnych, opinie uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

4a. „Zdrowie a nowoczesny styl życia” – zajęcia pielęgniarki szkolnej nt.:

- korzystania z solarium

- tatuaży

- używania kosmetyków

- higieny intymnej, itp.

cały rok szkolny

Pielęgniarka szkolna

wzrost wiedzy z zakresu higieny i pielęgnacji skóry,  stosowania kosmetyków, zagrożeń związanych z tatuażami

 

Zapisy w dziennikach lekcyjnych, opinie uczniów

 

 

5.      “Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”

- Zajęcia warsztatowe z młodzieżą

- Pokaz organizowany przez ratowników medycznych oraz grupa SIM

 

wrzesień/

czerwiec

 

 

nauczyciele EdB i WF

W. Włodarczyk

R.Dunajewska

 

zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć we wszystkich klasach pierwszych

wzrost wiedzy uczniów z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

 

 

 

harmonogram warsztatów, opinie uczniów, zapisy w dziennikach lekcyjnych

 

 

 

6.    Edukacja seksualna – antykoncepcja, NPR i wybrane aspekty profilaktyki zdrowotnej kobiet

 

 

Cały rok szkolny

 

Pedagog szkolny
J.Bieniecki

 

Wzrost wiedzy nt. planowania rodziny i ochrony zdrowia

 

opinie uczestników, zapisy w dziennikach

 

 

7.    „HCV – ŚWIADOMOŚĆ – ŻYCIE” - Program PPIS w Zielonej Górze adresowany dla klas I, nt. zachowań prozdrowotnych i ograniczania zakażeń HCV

 

 

I semestr

 

Pielęgniarka szkolna

 

Wzrost wiedzy nt. zakażeń HCV i zachowań prozdrowotnych

 

Zapisy w dziennikach, opinie uczestników

 

 

8.    Tydzień dla serca – kampania informacyjna dla rodziców, nauczycieli promująca badania układu krążenia

 

 

wrzesień

 

R.Dunajewska

Wzrost wiedzy nt. zagrożeń chorobami układu krążenia i świadomości dbania o regularne badania

 

Ilość przekazanych materiałów oraz osób zgłoszonych na badania

 

 

9.    Zasady zdrowego  odżywiania się:. Walka z zagrożeniami płynącymi ze strony:

·      Fast-foodów,

·      Napojów energetycznych.

Kampania informacyjna, lekcje wychowawcze

 

 

cały rok szkolny

 

pielęgniarka szkolna, nauczyciele W-F i biologii, wychowawcy

 

wzrost wiedzy nt. prawidłowego odżywiania się;

 

 

 

 


ZADANIE IX: 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY SEKSUALNEJ WOBEC KOBIET, HANDLOWI KOBIETAMI, PROSTYTUCJI, PORNOGRAFII, ORAZ ZAGROŻENIOM ZE STRONY SEKT

Celem głównym tego zadania jest kształtowanie takich postaw, które pomogą, w szczególności kobietom, unikać zagrożeń związanych z manipulacjami, przemocą seksualną, czy zjawiskiem handlu kobietami, charakterystycznym dla województwa lubuskiego, jako terenu przygranicznego. Ponadto celem tego zadania jest przeciwdziałanie cyberprzemocy seksualnej oraz prostytucji młodych kobiet.

 

 

Formy realizacji

 

Termin realizacji

 

 

Odpowiedzialni

 

Wskaźnik

sukcesu

 

Sposób

ewaluacji

 

Uwagi

 

1        “Bądź wolna od molestowania i przemocy seksualnej” we współpracy ze Stowarzyszeniem “Baba” - kampania informacyjna

 

wrzesień - grudzień

 

 

pedagog szkolny

J.Bieniecki

 

 

wzrost wiedzy
z zakresu omawianych zagadnień; dostarczenie uczennicom materiałów ze stowarzyszenia

 

 

harmonogram spotkań, opinie młodzieży

 

 

 

2        Sekty - prawdy i mity – zagadnienia w obrębie lekcji religii (formy – dyskusje, wykłady, prezentacje)

 

cały rok szkolny

 

katecheci
E.Kozakiewicz

o. Z. Tamioła

 

 

zorganizowanie i przeprowadzenie  spotkań ze wszystkimi  uczniami w poziomach klas I, II i III,

przyrost wiedzy o zagrożeniach działalnością sekt

 

zapisy w dziennikach lekcyjnych, opinie dziewcząt, harmonogram spotkań, opinie młodzieży, zapisy
w dziennikach lekcyjnych

 

 

3.  Zapobieganie Przemocy Seksualnej i Pornografii w sieci (część prezentacji Zapobieganie Cyberprzemocy) – zwiększanie świadomości nt. zagrożeń płynących z umieszczaniem zdjęć i filmów w sieci

 

cały rok szkolny

 

J.Bieniecki

 

Wzrost świadomości nt. zagrożeń płynących z umieszczaniem zdjęć i filmów w sieci, lub przekazywania poprzez sms

 

 

 

Opracował pedagog  szkolny mgr J. Bieniecki                 PROGRAM  ZATWIERDZONO UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ W DNIU 24.09.2013r.

 
Szkolny Program Profilaktyki jest programem otwartym na zmiany i korekty, które wynikają z bieżących potrzeb szkoły (diagnozy).

 

Ewaluacja Szkolnego Programu Profilaktyki odbywa się w ramach systemu działań ewaluacyjnych szkoły opracowanego
 i prowadzonego przez koordynatora i zespoły ewaluacyjne oraz pedagoga i psychologa szkolnego.

Załączniki:

 

1.                     Procedury postępowania w przypadkach zaburzeń emocjonalnych uczniów I Liceum Ogólnokształcącego
im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze

2.                     Procedury postępowania w przypadku palenia przez ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze wyrobów tytoniowych

3.                     Procedury postępowania w przypadku kontaktu ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej

Górze ze środkami zmieniającymi świadomość

4.                     Procedury postępowania w przypadku kontaktu ucznia I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej

Górze z alkoholem