O szkole

TRADYCJE SZKOŁY

I Liceum Ogólnokształcące  im. E. Dembowskiego należy do najstarszych szkół średnich w Zielonej Górze. Powstało z połączenia dwóch liceów: Nr 6 – mieszczącego się przy ul. Piastowskiej i Nr 21 z siedzibą przy ul. Chopina. Liceum w budynku przy ul. Kilińskiego 7 mieści się od 1968 r. Od początku nasza szkoła znana była w mieście z osiągnięć i inicjatyw. Zaliczyć do nich można: ruch olimpijski, współpracę zagraniczną ze szkołami w Niemczech, Francji i Holandii, osiągnięcia sportowe, czynną turystykę (rajdy, biwaki, wycieczki), imprezy o charakterze rozrywkowo-rekreacyjnym (Liga Klas, Dni Sportu, Dni Kultury Europejskiej, wieczory poetyckie, dyskoteki).

Od 1990 r. szkoła należy do elitarnego ogólnopolskiego Towarzystwa Szkół Twórczych, skupiającego jedynie 30 szkół w Polsce. Do TST mogą należeć szkoły, które osiągają wysokie wyniki nauczania, mają sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz wdrażają innowacje pedagogiczne.

INNOWACJE

Od 2001 roku w I LO wprowadzaliśmy liczne innowacje, których celem było budowanie wsparcia ucznia w rozwoju pasji, zainteresowań i budowaniu kapitału edukacyjnego w taki sposób, by miał wpływ na dalsze jego życie. Przez ponad 20 lat innowacje programowe, organizacyjne, wychowawcze i metodyczne dały rezultaty w postaci najwyższych w Zielonej Górze wyników maturalnych – przez wszystkie te lata – a także zaangażowanie w ruch olimpijski. Co ważne, przez lata prowadziliśmy badanie losów absolwentów, którzy swoimi karierami zawodowymi i zadowoleniem z życia potwierdzali, ze szkoła pomogła im w budowaniu kapitału edukacyjnego, dzięki któremu mają realny wpływ na swoje życie i życie społeczeństwa.

I LO w Zielonej Górze wybierają uczniowie zdolni, o dużym potencjale intelektualnym, którzy osiągają wysokie wyniki ze wszystkich przedmiotów, ale mają też specjalne potrzeby edukacyjne, wynikające z konieczności rozpoznania najmocniejszych stron, które należałoby rozwijać, aby sprostać wyzwaniom przyszłości.
Absolwent szkoły maturalnej musi być człowiekiem o ukształtowanej osobowości, doskonale orientującym się w problematyce otaczającego nas świata, potrafiącym błyskawicznie i elastycznie modyfikować swoje poczynania, by osiągnąć założone cele. Musi umieć współpracować, być otwartym na innych ludzi, ustawicznie podnosić swoje kompetencje i co bardzo ważne być optymistą – wierzyć, że praca nad sobą w połączeniu z odpowiedzialnością nada sens życiu i pozytywnie wpłynie na otoczenie.
Wszystkie podejmowane przez lata rozwiązania zebraliśmy w spójny system, który dziś pozwala w pełni dbać o rozwój kompetencji, wiedzy uczniów, a także nauczycieli I LO.

SYSTEM KSZTAŁCENIA:

W Jedynce kładziemy nacisk na to, aby uczeń sam mógł wybrać swoją ścieżkę edukacyjną, zgodnie z jego potrzebami i zainteresowaniami. Nasi uczniowie, bez względu na wybrany profil klasy, w toku klasy I oraz II realizują program ogólny. Poza językiem polskim, matematyką, językami obcymi, historią i WF większość przedmiotów kończy się po klasie II. W klasie III i IV nasi uczniowie realizują wybrane przez siebie dwa przedmioty w systemie rozszerzonym – są tzw. przedmioty wiodące, które odbywają się w grupach międzyklasowych. Dzięki temu nasi uczniowie mogą skupić się na przygotowaniu do egzaminów maturalnych.

W szkole tworzymy profile klas jak np.: pitagorejska, przyrodniczo-medyczna, dziennikarsko-prawnicza, czy językowa – jedynie po to, by skupiać ludzi o podobnych zainteresowaniach. Zdajemy sobie sprawę, że zainteresowania uczniów mogą się zmienić, dlatego w szkole nie ma żadnych ograniczeń, aby uczeń rozszerzał dobrowolnie wybrane przez siebie przedmioty, bez względu na profil.

NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH:

Nasi uczniowie od klasy pierwszej uczą się dwóch spośród trzech języków obcych – angielskiego, niemieckiego oraz francuskiego. Pierwszy z nich jest kontynuacją języka z etapu szkoły podstawowej i odbywa się w systemie rozszerzonym, aby jak najlepiej przygotować ucznia do obowiązkowego egzaminu maturalnego. Drugi język obcy, który wybierze uczeń, jest realizowany od postaw. Celem nauki drugiego języka jest nabycie podstawowych umiejętności komunikacyjnych, które pozwoliłyby uczniowi porozumieć się w kraju, w którym używa się tego języka – np. będąc w podróży. Nauka języków odbywa się w grupach międzyklasowych z uwzględnieniem poziomu zaawansowania ucznia.

W naszej szkole istnieje możliwość nauki języka łacińskiego, którego znajomość jest szczególnie cenna podczas studiowania prawa lub medycyny.

NASZA MISJA:

Jesteśmy szkołą zaliczaną do najlepszych w Polsce. Nasi absolwenci odnoszą znaczące sukcesy i pełnią odpowiedzialne funkcje w społeczeństwie.
Dbamy o przestrzeganie tradycyjnego systemu wartości z jednoczesnym uwzględnieniem osiągnięć współczesnej nauki i dydaktyki. Za szczególnie ważne uznajemy postawy charakteryzujące się: miłością, prawdą i odpowiedzialnością.
Wyróżnia nas otwartość na potrzeby ucznia. Naszym celem jest wszechstronny rozwój osobowości i zainteresowań. Wspieramy kreatywność i twórcze podejście do obowiązków.
Wdrażamy młodych ludzi do wypełniania powinności obywatela w demokratycznym społeczeństwie jednoczącej się Europy.
Zachęcamy uczniów do samodzielności, samorządności i odpowiedzialnego kierowania własnym losem oraz otwartości na potrzeby drugiego człowieka.

NASZA WIZJA:

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze istnieje po to, by jego uczniowie zdobywali kompetencje pozwalające na kontynuowanie wszechstronnego rozwoju w sferze: moralnej, intelektualnej, duchowej, społecznej i zdrowotnej. Pragniemy, aby nasi absolwenci byli ludźmi szczęśliwymi i otwartymi na potrzeby innych.