PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. E. Dembowskiego

w Zielonej Górze

 

 

Opis: logo2

 

Program powstał w oparciu o obowiązujące akty prawne  i wewnątrzszkolne dokumenty szkoły.

·        Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.);

·        Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: DzU 2004 nr 256, poz. 2572 ze zm.);

·        Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: DzU 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.);

·        Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.;

·        Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.;

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU 2009 nr 4, poz. 17);

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU 2007 nr 83, poz. 562 ze zm.);

·        Statut Szkoły;

·        Program Wychowawczy Szkoły 2011/2012.

 

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ w 2004 r.

z późniejszymi zmianami.

 

I.PRZESŁANKI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

1.     Przyjęto następujące założenia podstawowe:

-         niniejszy program  wychowawczy powstał w oparciu o wizję i misję szkoły, które zostały opracowane przez zespół ds. programu wychowawczego, po uprzednim zdiagnozowaniu potrzeb uczniów i nauczycieli oraz oczekiwań rodziców. Przedstawia w sposób całościowy treści i działania o charakterze wychowawczym podejmowane w szkole i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli;

-          

-         za wszechstronny rozwój młodego człowieka odpowiedzialni są i rodzice, i szkoła, i on sam, przy czym role tych podmiotów zmieniają się w czasie, a akcent stopniowo przesuwa się od rodziców, poprzez szkołę, na samego ucznia. Ich porozumienie i współdziałanie są niezbędne;

 

-         zadaniem wszystkich pracowników szkoły jest aktywne uczestnictwo w wychowaniu młodego człowieka;

 

-         szkoła wychowuje do samodzielnego podejmowania zadań w życiu społecznym i publicznym kraju;

 

-         niezbędne jest stworzenie uczniom realnych możliwości podejmowania rozmaitych rodzajów aktywności, korzystając z bazy szkoły;

 

-         ocenianie zachowania uczniów oraz ich postępów w nauce winno odnosić się do świadomie kształtowanej w szkole sylwetki absolwenta i wspierać system dydaktyczno-wychowawczy;

 

-         podstawowym prawem i obowiązkiem w szkole jest nauka i aktywne uczestniczenie w zajęciach.

 

2.     Program wychowawczy opracowany został po dokonaniu analizy:

 

-         obowiązujących aktów prawnych  i wewnątrzszkolnych dokumentów;

 

-         oczekiwań uczniów wobec szkoły (ankieta „Super Szkoła”, ankieta dotycząca preferowanych wartości, ankieta o pożądanych cechach absolwenta, ankieta „Moje liceum”);

 

-         oczekiwań rodziców wobec szkoły (ankieta dotycząca preferowanych wartości, ankieta o pożądanych cechach absolwenta, ankieta „Liceum mojego dziecka”, ankieta „Szkoła mojego dziecka”);

-         oczekiwań organu prowadzącego i nadzorującego szkołę;

 

-         wyobrażeń rady pedagogicznej o szkolnym programie wychowawczym i możliwościach jego realizacji (ankieta dotycząca preferowanych wartości, ankieta o pożądanych cechach absolwenta szkoły, dyskusja o ofercie zajęć edukacyjnych i wychowawczych).

 

3.     Uczniowie oczekują od szkoły:

-         sprawiedliwego systemu oceniania, wysokich wymagań, wyrozumiałości nauczycieli, ciekawego prowadzenia lekcji, miłej atmosfery w szkole, właściwego stosunku nauczycieli do uczniów, ciekawej oferty zajęć pozalekcyjnych. Do szkoły chodzą głównie ze względu na przydatność  życiu uzyskanej w niej wiedzy. Za najważniejsze uważają następujące wartości: miłość, prawda i szczęście.

 

4.     Rodzice oczekują od szkoły:

-         rozwijania samodzielności, przedsiębiorczości i odpowiedzialności uczniów; kształtowania ich umiejętności skutecznego uczenia się oraz poczucia solidarności i chęci udzielania sobie wzajemnie pomocy, jasnego wyjaśniania / tłumaczenia zagadnień na lekcji przez nauczycieli, klasowych programów wychowawczych konkretyzujących szkolny program wychowawczy, poświęcania czasu na pracę z uczniami poza zajęciami szkolnymi i poza szkołą. W ramach rozwijania kontaktów ze szkołą preferują wywiadówki, dziennik internetowy, indywidualne spotkania z nauczycielami w szkole, wspólne imprezy z nauczycielami i uczniami. Oczekują od wychowawcy  i nauczycieli rzetelnej informacji na temat osiągnięć i niepowodzeń dziecka. Za najważniejsze uważają następujące wartości: prawdę, miłość,  i odpowiedzialność.

 

5.     Nauczyciele cenią sobie i chcą kształtować u uczniów przede wszystkim następujące cechy:

-         kulturę osobistą (takt, szacunek i życzliwość dla innych, dbałość o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej), uczciwość (prawość, prawdomówność), odpowiedzialność (obowiązkowość, solidność) oraz krytycyzm wobec siebie i innych. Na kształtowaniu tych cech oparto model sylwetki absolwenta. Najważniejszymi wartościami według nauczycieli jest: miłość, prawda i odpowiedzialność.

 

 

UWAGA:

Corocznie na wrześniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej zatwierdza się niniejszy program, wnosząc ewentualne zmiany.

II.      ZASADY OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

         Szkoła kształtuje postawy uczniów podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, uwzględniając kierunki rozwoju systemu oświaty, oczekiwania uczniów i ich rodziców oraz organu prowadzącego, a także wspólny system wartości oraz możliwości działań rady pedagogicznej.

 

         Podstawowym czynnikiem oddziaływania wychowawczego jest prawidłowa realizacja zadań dydaktycznych i opiekuńczych szkoły, określonych w statucie oraz w wewnątrzszkolnym systemie oceniania wyników w nauce  i zachowania.

 

         Punktem wyjścia do podejmowania przez szkołę rozmaitych działań wychowawczych jest opis świadomie przez nią kształtowanej sylwetki absolwenta. Opis ten będzie towarzyszył uczniom, ich rodzicom i nauczycielom dzięki odpowiedniej konstrukcji semestralnego i rocznego arkusza oceny zachowania ucznia w odniesieniu do cech sylwetki absolwenta szkoły. Efektem takiego rozwiązania stanie się systematycznie dokonywana refleksja wszystkich zainteresowanych nad prawidłowością przebiegu procesu kształtowania oczekiwanych postaw uczniów.

 

         Podstawowym elementem wychowawczych oddziaływań szkoły jest też przedstawiana uczniom oferta zajęć pozalekcyjnych, w której większość z nich powinna znaleźć dla siebie okazję rozwoju zainteresowań, pasji, wiedzy i umiejętności. Szkoła będzie zachęcać uczniów do systematycznego korzystania z wybranych elementów tej oferty i korygować ją w zależności od możliwości finansowych oraz zainteresowania określonymi rodzajami zajęć.

 

         Niezbędnym składnikiem naszego systemu wychowawczego jest też systematyczne i w różnych formach prowadzone komunikowanie się uczniów i ich rodziców z nauczycielami i dyrekcją szkoły. Wymiana opinii, przekazywanie sugestii, tłumaczenie sobie różnych uwarunkowań funkcjonowania szkoły i uczniów w szkole są niezbędne dla podejmowania współdziałania i współpracy w atmosferze wzajemnego zrozumienia  i porozumienia.

 

         Nad opracowaniem i realizacją działań podejmowanych w ramach szkolnego programu wychowawczego oraz nad przygotowaniem narzędzi ewaluacyjnych i analizą uzyskiwanych informacji zwrotnych czuwa zespół wychowawczy wyłoniony spośród członków rady pedagogicznej, z udziałem przedstawiciela rodziców i uczniów.

 

III.    WIZJA I MISJA SZKOŁY

 

 

WIZJA

I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze

 

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze istnieje po to, by jego uczniowie zdobywali kompetencje pozwalające na kontynuowanie wszechstronnego rozwoju                       w sferze: moralnej, intelektualnej, duchowej, społecznej i zdrowotnej.

Pragniemy, aby nasi absolwenci byli ludźmi szczęśliwymi i otwartymi na potrzeby innych.

 

MISJA

I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze

 

            Jesteśmy szkołą zaliczaną do najlepszych w Polsce.

Nasi absolwenci odnoszą znaczące sukcesy i pełnią odpowiedzialne role  w społeczeństwie.

         Dbamy o przestrzeganie tradycyjnego systemu wartości z jednoczesnym uwzględnieniem osiągnięć współczesnej nauki i dydaktyki. Za szczególnie ważne uznajemy postawy charakteryzujące się: miłością, prawdą i odpowiedzialnością.

         Wyróżnia nas otwartość na potrzeby ucznia. Naszym celem jest wszechstronny rozwój jego osobowości i zainteresowań.

         Wspieramy kreatywność i twórcze podejście do obowiązków.

     Wdrażamy młodych ludzi do sprawnego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie. 

         Zachęcamy uczniów do samodzielności, samorządności i odpowiedzialnego kierowania własnym losem oraz otwartości na potrzeby drugiego człowieka.

 

IV.    POŻĄDANE CECHY ABSOLWENTA SZKOŁY

 

Wspólne określenie przez nauczycieli, uczniów i rodziców świadomie kształtowanej sylwetki absolwenta szkoły oznacza zgodę wszystkich stron, co do oczekiwanych efektów wychowawczych, bowiem sylwetka absolwenta, to właśnie opis tych cech, które w okresie uczęszczania ucznia do szkoły będą u niego ukształtowane lub rozwinięte.

Naszego wychowanka powinno charakteryzować, zatem dążenie do kształtowania w sobie cech będących pochodną wybranych przez uczniów, rodziców i nauczycieli wartości: miłość, prawda i odpowiedzialność.

 

Absolwenta I Liceum Ogólnokształcącego

im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze cechuje:

 

Życzliwość, wyrozumiałość, uczynność - ważna w jego życiu jest miłość do otaczającego nas świata i ludzi, stara się nawiązywać kontakty i pozyskiwać przyjaciół. Pracuje nad rozwijaniem umiejętności współpracy w grupie. Jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka. Cechuje go takt i kultura osobista. Jest słowny i punktualny, szanuje czas swój i innych. Potrafi przedstawiać swoje poglądy i słuchać zdania innych. Umie cierpliwie poszukiwać rozwiązań kompromisowych. W sytuacjach konfliktowych przestrzega zasad wzajemnego szacunku. Akceptuje różnice między ludźmi jako coś oczywistego, a często cennego. Ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi. Chętnie służy bezinteresowną pomocą. Żyje z pasją, czyli z pełnym zaangażowaniem, żarliwością i wytrwałością realizuje własne marzenia.

 

Uczciwość, prawdomówność - w pełni docenia znaczenie zaufania  w kontaktach między ludźmi i stara się na nie zasłużyć. Rozumie złożoność zasad lojalności wobec różnych osób i grup, z którymi jest związany, a w przypadkach konfliktowych wybiera drogę szczerości  i prawdomówności.

       

Odpowiedzialność - zdaje sobie sprawę z możliwych następstw różnych działań. Umie podejmować działania korzystne dla siebie i niezagrażające innym. Gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowani i podjęte decyzje, potrafi przyznać się do błędu, wykazuje odwagę cywilną. W działaniu zbiorowym wykazuje poczucie odpowiedzialności za efekty pracy grupy. Cechuje go mądrość rozumiana jako umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy oraz doświadczenia życiowego do podejmowania właściwych decyzji i działań.

 

Jest ponadto:

           

1.     Ciekawy świata i ludzi -  ma określone zainteresowania, w których rozwoju wspomaga go wiedza uzyskana w liceum. Poszukuje nowych obszarów dla swojej aktywności, problemów do rozwiązania, wyzwań, które dostarczyłyby mu nowych doświadczeń i które pozwoliłyby mu się sprawdzić. Potrafi myśleć twórczo, stawiać sobie cele i realizować je.

 

2.     Rozważny -  z dystansem podchodzi do uzyskiwanych informacji i potrafi je weryfikować. Potrafi przewidywać zagrożenia także w sytuacjach wcześniej nieznanych i modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Umie dostosować się do nowej sytuacji i podjąć w niej właściwe działania.

 

3.     Komunikuje się bez problemu w dwóch językach obcych. Trafnie dostosowuje do osoby odbiorcy treść i formę komunikatu werbalnego i pozawerbalnego. Sprawnie posługuje się nowoczesnymi technologiami komunikacyjnymi. Łatwo pozyskuje, przekształca i prezentuje informacje.

 

4.     Swobodnie korzysta z różnych źródeł wiedzy, jest w pełni kompetentny do samokształcenia. Doświadczenia nabyte w szkole i poza nią umie właściwie wykorzystać w życiu.

 

UWAGA:

 

Zapisy objaśniające cechy absolwenta są tak skonstruowane, by na koniec semestru / roku szkolnego można było dokonać oceny zachowania ucznia  w relacji do opisu oczekiwanej sylwetki absolwenta szkoły.

Opis ten staje się narzędziem oceny zachowania.

 

V.      KRYTERIA OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW

 

REGULAMIN OCENY ZACHOWANIA UCZNIÓW                       

 I Liceum Ogólnokształcącego 

im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze

 

§ 1

 

Ocenianie zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

 

§ 2

 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

 

§ 3

 

Wewnątrzszkolnemu ocenianiu podlega zachowanie się ucznia w szkole i poza nią.

 

 

§ 4

 

Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia w szkole ma na celu:

1)    informowanie ucznia o jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;

2)    udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w zachowaniu;

4)    dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji  o zachowaniu ucznia, pomoc rodzicom (prawnym opiekunom) w ich pracy wychowawczej;

5)    umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy wychowawczej;

6)    wspieranie realizacji celów i zadań wynikających ze szkolnego programu wychowawczego.

 

§ 5

 

Wewnątrzszkolne ocenianie zachowania ucznia obejmuje:

1)    ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

2)    ustalanie śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali i w formach przyjętych w niniejszym regulaminie;

3)    informowanie przez wychowawcę klasy, na początku każdego roku szkolnego, uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

4)    bieżące obserwowanie młodzieży, gromadzenie informacji o zachowaniu uczniów i systematyczne przekazywanie ich rodzicom (opiekunom prawnym) na spotkaniach z rodzicami.

 

§ 6

 

Zasadniczy wpływ na ocenę z zachowania mają: kultura osobista ucznia I LO  i jego stosunek do obowiązków szkolnych.

 

§ 7

 

W zakresie kultury osobistej o ocenie zachowania decydują głównie:

1)    godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

2)    dbałość o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej;

3)    okazywanie szacunku innym osobom, sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych;

4)    uczciwość w codziennym postępowaniu, reagowanie na zło;

5)    dbałość o higienę osobistą i strój odpowiedni do sytuacji;

6)    dbałość o ład i porządek w otoczeniu ucznia;

7)    szanowanie mienia szkolnego.

 

§ 8

 

W zakresie stosunku do obowiązków szkolnych o ocenie z zachowania decydują przede wszystkim:

1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia:

a)     sumienność w nauce, pilność, samodzielność, wytrwałość w przezwyciężaniu napotykanych trudności;

b)    systematyczność w przygotowywaniu się do lekcji;

c)     regularność w uczęszczaniu na zajęcia szkolne (każde kolejne 8 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole wpływa negatywnie na ocenę  zachowania, obniżając ją o jeden stopień).

*3 spóźnienia = 1 godz. nieusprawiedliwiona,

*w przypadku proponowania oceny wzorowej nieusprawiedliwione nieobecności są niedopuszczalne.

2)    dbałość o honor i tradycje szkoły;

3)    postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

4)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób podczas zajęć szkolnych, przerw międzylekcyjnych, wycieczek, biwaków; nie uleganie nałogom;

5)    wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę;

6)    przestrzeganie wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń, w tym regulaminów pracowni przedmiotowych i stołówki szkolnej.

 

§ 9

 

Prace i zadania nadobowiązkowe wykonywane na rzecz szkoły, klasy  i środowiska (udział w olimpiadach, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, akcjach charytatywnych, praca w samorządzie szkolnym lub klasowym  itp.) mają wpływ na podwyższenie oceny z zachowania.

 

§ 10

 

Śródroczną i roczną ocenę zachowania wystawia się, korzystając z następującej skali:

1)    ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny, wyróżniając się w realizacji niektórych jej elementów;

2)    ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny;

3)    ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny bez zarzutu; (NINIEJSZĄ OCENĘ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WYJŚCIOWĄ);

4)    ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym wymaganiom zawartym w treści oceny, ale zastosowane środki zaradcze zawsze przynoszą  rezultaty (KONTRAKTY);

5)    ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym istotnym wymaganiom zawartym w treści oceny, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą w zasadzie rezultaty;

6)    ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia istotnym wymaganiom zawartym w treści oceny, wywiera szkodliwy wpływ na kolegów, a zastosowane przez szkołę środki zaradcze nie odnoszą skutku.

 

§ 11

 

Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu zachowania ucznia oraz ustaleniu, według przyjętej skali, śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

§ 12

 

Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły.

 

§ 13

 

Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według przyjętej skali.

 

§ 14

 

Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania.

§ 15

 

Uczeń kończy klasę I, II i III I LO z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku   klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, wlicza się także roczne oceny uzyskane z tych zajęć.

 

§ 16

 

Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

 

§ 17

 

Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 18.

 

§ 18

 

Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

§ 19

 

W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

§ 20

 

W skład komisji wchodzą:

1)    dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)    wychowawca klasy;

3)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;

4)    pedagog;

5)    psycholog;

6)    przedstawiciel samorządu uczniowskiego;

7)    przedstawiciel rady rodziców.

 

§ 21

 

Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 22

 

Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

1)  skład komisji;

2) termin posiedzenia komisji;

3) wynik głosowania;

4) ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 23

 

Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

§ 24

 

1) Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

a) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

b) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

2)  Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

3) Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenie rozwojowe, należy uwzględnić  wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii  poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

VI.    ZASADY PRACY WYCHOWAWCY Z WYCHOWANKAMI

 

-         Wychowawcy klas zobowiązani są do opracowania, na początku roku szkolnego  planu pracy wychowawczej na dany rok szkolny. Plan ten musi być zatwierdzony przez samorząd klasowy i radę rodziców  i uwzględniać organizację imprez z Kalendarza Imprez  Szkolnych.                      

 

-         Plany te są załącznikami do szkolnego programu wychowawczego.

 

VII.   PROPOZYCJE SZKOŁY DLA RODZICÓW

 

         Zgodnie z oczekiwaniami rodziców w szkole będą systematycznie prowadzone:

-         zajęcia z zakresu pedagogizacji rodziców prowadzone przez fachowców;

 

-         spotkania z dyrekcją szkoły w poziomach klas I, II i III;

 

-         comiesięczne spotkania z wychowawcami klas (wywiadówki, spotkania indywidualne z wychowawcą lub nauczycielami przedmiotu); na bieżąco prowadzony jest dziennik internetowy;

 

-         ankiety dające rodzicom możliwość anonimowego wypowiadania się na temat pracy szkoły i wskazywania pożądanych kierunków jej rozwoju.

 

VIII.    SZKOLNA OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH  DLA UCZNIÓW I LO   

 

Szkoła oferuje uczniom udział w wielu zajęciach pozalekcyjnych.  W ofercie tej można wyróżnić trzy obszary.

 

Pierwszy wspiera ofertę dydaktyczną szkoły i wzmacnia pasję poznawczą uczniów.  

 

Drugi obszar wzmacnia rozwój kreatywności uczniów i zainteresowania artystyczne.

 

Trzeci obszar prowadzonych zajęć pozalekcyjnych wspiera funkcję opiekuńczo - wychowawczą szkoły, a przede wszystkim szkolny program profilaktyki zdrowotnej.  

 

IX.           SZKOLNY SYSTEM MONITOROWANIA I MODYFIKOWANIA REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO

 

Na początku roku szkolnego powołany zostaje przez dyrekcję szkoły zespół złożony z przewodniczących zespołów wychowawczych                                          i przedmiotowych, przedstawicieli samorządu szkolnego oraz przedstawicieli rady rodziców.

 

         Zadaniem zespołu jest redagowanie i opracowanie materiałów ewaluacyjnych (ankiet, rozmów sondażowych, dyskusji, wywiadów itp.) oraz informowanie społeczności szkolnej o realizacji programu wychowawczego szkoły, a także proponowanie zmian w tym programie na kolejny okres nauki.

Zespół swe sprawozdanie przedstawia:

-         nauczycielom – na czerwcowym plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej;

-         uczniom – na apelu kończącym rok szkolny;

-         rodzicom uczniów – na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

 

         Sprawozdanie ma formę informacji i nie podlega formalnemu zatwierdzeniu, natomiast musi zawierać propozycje działań na kolejny rok szkolny.

 

 

X.               ZAŁĄCZNIKI DO SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO SZKOŁY:

 

Nr 1: Plan pracy wychowawczo-opiekuńczej w poziomie klas I,

Nr 2: Plan pracy wychowawczo-opiekuńczej w poziomie klas II,

Nr 3: Plan pracy wychowawczo-opiekuńczej w poziomie klas III,

Nr 4: Kalendarz Imprez Szkolnych na dany rok szkolny,

Nr 5: Semestralny / roczny arkusz oceny zachowania,

Nr 6: Oferta zajęć pozalekcyjnych.