PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU
KONTAKTU UCZNIA
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. E.DEMBOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE
ZE ŚRODKAMI ZMIENIAJĄCYMI ŚWIADOMOŚĆ
(ZAŁ. 3)

 

INTERWENCJA

1.      W przypadku stwierdzenia lub podejrzeń o spożycie przez ucznia środków zmieniających świadomość nauczyciel:

-        organizuje opiekę nad klasą wysyłając innego ucznia po wicedyrektora/wolnego nauczyciela;

-        doprowadza ucznia będącego pod wpływem środków do gabinetu dyrekcji (w razie nieobecności dyrekcji do gabinetu pedagoga szkolnego lub pielęgniarki). Nauczycielowi nie wolno pozostawić ucznia bez opieki;

-        wraca na zajęcia, które przerwał w celu interwencji;

-        powiadamia w najbliższym czasie wychowawcę klasy, który sporządza notatkę w dzienniku klasowym.

2.      Dyrekcja lub pedagog/psycholog/pielęgniarka:

-        próbuje w kontakcie z uczniem ustalić przebieg zdarzenia;

-        zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych w celu odebrania ucznia ze szkoły lub ustalenia dalszego postępowania;

-        zawiadamia o zdarzeniu Policję oraz służby medyczne, jeśli stan ucznia wskazuje na zagrożenie zdrowia lub życia.

3.      Jeśli nie jest możliwy odbiór ucznia przez rodziców o dalszym postępowaniu wobec ucznia decyduje dyrektor szkoły w porozumieniu z odpowiednimi służbami.

4.      W sytuacji  wycieczki szkolnej, obozu integracyjnego, imprez szkolnych postępuje się według regulaminu wyjazdu/imprezy.

5.      Pracownikom szkoły nie wolno przeszukiwać odzieży oraz rzeczy osobistych ucznia – czynności te może wykonać tylko Policja.

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

6.      Uczeń, który spożywał środki zmieniające świadomość otrzymuje naganę od wychowawcy klasy. Uczniowi obniża się ocenę zachowania.

7.      Uczeń zobowiązuje się do zaprzestania spożywania środków zmieniających świadomość oraz do współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym, którzy ustalają dalsze działania w ramach szkoły lub instytucji pomocowych.

8.       Uczeń, który odmawia współpracy lub nie wywiązuje się z zobowiązań może być skreślony z listy uczniów przez dyrektora szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej.


PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996 r., poz. 329), z późn. zm.

- Rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania
 i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, (Dz. U. z dnia 10 maja 1999 r. Nr 41, poz.413) z późn. zm.

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 1997 nr 75 poz. 468), z późn. zm.

- Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej
 i zapobiegawczej wśród młodzieży zagrożonej uzależnieniem, (Dz. U. z 2003 roku Nr 24, poz. 198) z późn. zm.

- Statut Szkoły,

- Szkolny Program Profilaktyki.

 

OPRACOWANIE

B. Hałas, E. Kaszyńska, A. Napierała, M. Pyrtko, M. Wyciszkiewicz, J. Żochowska, J. Bieniecki 

 

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 17. 11. 2009 r.