PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WYBORU I SPOSOBU REALIZACJI PRZEDMIOTÓW ROZSZERZONYCH UZUPEŁNIAJACYCH  PRZEZ UCZNIÓW I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. E. DEMBOWSKIEGO
W ZIELONEJ GÓRZE

 

1.          Niniejsza procedura dotyczy wszystkich uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze.

Jej celem jest ustalenie warunków wyboru, sposobu realizacji przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających  oraz trybu postępowania      w przypadku zgłoszenia przez ucznia chęci ich  zmiany. 

2.          Podstawa prawna:

              Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego  

            2012r.   w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych 

            (Dz. U. poz.204 oraz z 2014r. poz.251)

 

Opis procedury.

 

 

1.                        Uczeń I LO w Zielonej Górze realizuje na poziomie rozszerzonym trzy przedmioty.

2.                        Od klasy I   w zakresie rozszerzonym uczeń realizuje  język obcy – język ten powinien być kontynuowany z gimnazjum. Wybór ten jest ostateczny – ze względów organizacyjnych szkoły nie jest możliwa zmiana języka realizowanego na poziomie rozszerzonym.

3.                        W II semestrze roku szkolnego, dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów maturalnych  oraz wychowawcy klas I przypominają uczniom  procedury zdawania matury na poziomie rozszerzonym, co ma na celu spowodowanie bardziej konsekwentnego i świadomego wyboru przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających w klasie drugiej.

4.                        W  uczniowie klas I dokonują pierwszego, nieostatecznego wyboru dwóch przedmiotów rozszerzonych i przedmiotu uzupełniającego wypełniając deklarację wyboru przedmiotów rozszerzonych i uzupełniających.

5.                        Każdy uczeń I LO musi wybrać od początku klasy drugiej dwa przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym i związany z nim przedmiot uzupełniający. Deklarację wyboru składa się na piśmie do 15 września u zastępcy dyrektora szkoły .

6.                        Wybrane przez ucznia przedmioty rozszerzone i przedmiot uzupełniający  stają się dla niego przedmiotami obowiązkowymi.

7.                        Uczniowie realizujący język polski i matematykę w systemie rozszerzonym otrzymują oddzielne śródroczne oceny z zajęć realizowanych na zajęciach poziomu podstawowego                                   i rozszerzonego, natomiast ocena roczna jest oceną wspólną wyznaczoną zgodnie  z regułą zaokrąglania z sumy 40% oceny pozytywnej uzyskanej na zajęciach  realizowanych z poziomu podstawowego i 60% oceny pozytywnej uzyskanej na zajęciach realizowanych z poziomu rozszerzonego.

8.                        Nauka na poziomie rozszerzonym odbywa się , gdy jest zadeklarowana minimalna, określona przez dyrektora szkoły liczba uczniów wybierających dany przedmiot.

9.                        Uczeń może uczęszczać dodatkowo jako tzw. ”wolny słuchacz” na czwarty przedmiot rozszerzony lub drugi przedmiot uzupełniający,                  w miarę wolnych miejsc,  po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, o ile nie koliduje to z innymi obowiązkowymi zajęciami ucznia.

10.                    Uczeń, który uczęszczał na czwarty przedmiot rozszerzony jako tzw. ”wolny słuchacz” i uczęszczał systematycznie na zajęcia                    w klasie II i pierwszym semestrze klasy III oraz otrzymał pozytywną ocenę z tych zajęć na koniec klasy II i pierwszy semestr klasy III, może w drugim semestrze klasy III wystąpić do dyrektora szkoły               z wnioskiem o to, by ten przedmiot był dla niego przedmiotem obowiązkowym.

11.                    Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu historia, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający historia i społeczeństwo.

12.                    Uczeń, który nie realizuje w zakresie rozszerzonym przedmiotu: geografia, biologia, chemia lub fizyka, jest obowiązany realizować przedmiot uzupełniający przyroda.

13.                    Zmiana przedmiotu rozszerzonego jest możliwa w szczególnych przypadkach, po uzyskaniu  zgody dyrektora szkoły i nauczyciela prowadzącego dany przedmiot rozszerzony.

14.                    Deklarację zmiany składa się na piśmie do dyrektora szkoły. Obowiązuje uzasadnienie zmiany przedmiotu i zgoda nauczyciela przyjmującego na inny przedmiot rozszerzony. (zał. nr 1).

15.                    Warunkiem zmiany przedmiotu rozszerzonego w ciągu I semestru jest pozytywnie zaliczony materiał wyrównujący różnice programowe  u nauczyciela, który przyjmuje danego ucznia. (zał. nr 2).

16.                    Jeżeli uczeń,  z uzasadnionych przyczyn zmienia przedmiot rozszerzony po klasyfikacji za I półrocze , zdaje egzamin                   wyrównujący różnice programowe  w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Egzamin ten przeprowadza nauczyciel danych zajęć  w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

Z przeprowadzonego egzaminu  sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia                   i krótką informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Warunkiem zmiany przedmiotu rozszerzonego jest uzyskanie pozytywnej oceny                         z egzaminu wyrównującego różnice programowe. 

17.                    Przy zmianie przedmiotu rozszerzonego, uczeń musi uwzględnić warunki zawarte w pkt. 9 i 10 niniejszego regulaminu.

Jeżeli zmiana przedmiotu rozszerzonego powoduje zmianę przedmiotu uzupełniającego , uczeń zdaje egzamin                   wyrównujący różnice programowe z przedmiotu uzupełniającego    w terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły. Warunkiem zmiany przedmiotu uzupełniającego jest uzyskanie pozytywnej oceny    z egzaminu wyrównującego różnice programowe.

18.                    Biorąc pod uwagę możliwości organizacyjne szkoły, terminem ostatecznym do którego uczniowie  klas II mogą wnioskować do dyrektora szkoły o zmianę przedmiotu rozszerzonego jest  dzień, w którym odbywa się rada klasyfikacyjna dla klas I i II (II semestr). Uczeń w klasie III nie ma możliwości zmiany przedmiotu realizowanego w zakresie rozszerzonym.

19.                    W każdej sytuacji dyrektor szkoły przy ustalaniu przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym  , uwzględniając zainteresowania uczniów, bierze pod uwagę możliwości organizacyjne , kadrowe  i finansowe szkoły .