PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU

KONTAKTU UCZNIA
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
IM. E.DEMBOWSKIEGO W ZIELONEJ GÓRZE

Z ALKOHOLEM
(ZAŁ. 4)

 

 

 

INTERWENCJA

  1. W przypadku stwierdzenia lub podejrzeń o spożycie przez ucznia alkoholu nauczyciel:

-        organizuje opiekę nad klasą wysyłając innego ucznia po wicedyrektora/wolnego nauczyciela;

-        odprowadza ucznia będącego pod wpływem alkoholu do gabinetu dyrekcji (w razie nieobecności dyrekcji do gabinetu pedagoga szkolnego lub pielęgniarki). Nauczycielowi nie wolno pozostawić ucznia bez opieki;

-        wraca na zajęcia, które przerwał w celu interwencji;

-        powiadamia w najbliższym czasie wychowawcę klasy, który sporządza notatkę w dzienniku klasowym.

 

  1. Dyrekcja lub pedagog/psycholog/pielęgniarka:

-        próbuje w kontakcie z uczniem ustalić przebieg zdarzenia;

-        zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych w celu odebrania ucznia ze szkoły.

 

  1. W sytuacji gdy uczeń nie przyznaje się do spożycia, zachowuje się agresywnie lub jego stan wskazuje na zagrożenie zdrowia czy życia – dyrektor szkoły zawiadamia służby medyczne i Policję.
  2. Jeśli nie jest możliwy odbiór ucznia przez rodziców o dalszym postępowaniu wobec ucznia decyduje dyrektor szkoły.
  3. W sytuacji  wycieczki szkolnej, obozu integracyjnego, imprez szkolnych postępuje się według regulaminu wyjazdu/imprezy.

 

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE

  1. Uczeń, który spożywał alkohol w czasie zajęć szkolnych otrzymuje naganę od wychowawcy klasy. Uczniowi obniża się ocenę zachowania.
  2. Uczeń zobowiązuje się do zaprzestania spożywania alkoholu oraz do współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym, którzy ustalają dalsze działania w ramach szkoły lub instytucji pomocowych.
  3. Uczeń, który odmawia współpracy lub nie wywiązuje się z zobowiązań może być skreślony z listy uczniów przez dyrektora szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej.

PODSTAWA PRAWNA

- Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 1996 r., poz. 329), z późn. zm.

- Rozporządzenie MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów  i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. z dnia 10 maja 1999 r. Nr 41, poz.413), z późn. zm.

- Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230),  z późn. zm.

- Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 1999 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród młodzieży zagrożonej uzależnieniem (Dz. U. z 2003 roku Nr 24, poz. 198), z późn. zm.

- Statut Szkoły,

- Szkolny Program Profilaktyki.

 

OPRACOWANIE

G. Malczewska, R. Dunajewska, W. Włodarczyk, W. Szachowicz, D. Krystek, J. Żochowska, J. Bieniecki 

 

Zatwierdzono uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 17. 11. 2009 r.