PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWACZEGO KLAS III NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

 TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

1. Podniesienie jakości                   i efektywności pracy na godzinach wychowawczych

 

 

 

 

 

·        Szkolenie w zespole wychowawców kl. III w ramach WDN.

·        Wypracowanie planu pracy zespołu wychowawczego klas III.

·        Realizacja wybranych tematów lekcji wychowawczych z zastosowaniem metod aktywizujących.

·        Włączenie uczniów do prowadzenia godz. wychowawczych w ramach wybranych przez nich tematów.

·        Wymiana spostrzeżeń  między wychowawcami.

W trakcie roku szkolnego

Wychowawcy klas III  i uczniowie.

 

2. Działania integrujące zespół klasowy

 

Udział uczniów w organizacji imprez  

    klasowych i szkolnych.

Uczestnictwo w imprezach  

   klasowych i szkolnych.

Wycieczki klasowe i wyjścia

   edukacyjne.

 

W trakcie roku szkolnego

Wychowawcy klas III wraz z uczniami.

 

 

 

 

W przypadku studniówki – odpowiedzialność również rodzice.

3. Wolontariat i działania na rzecz potrzebujących

 

 

·        Udział uczniów w akcjach w akcjach wolontariatu prowadzonych w szkole.

·        Udział w akcji „Szlachetna paczka”

·        Udział w organizowanej w szkole akcji „oddawania krwi”.

 

W  trakcie roku szkolnego

 

Wychowawcy kl. III  + opiekun szkolnego wolontariatu

 

4. Demokratyzacja życia społeczności szkolnej

·        Wybory samorządu klasowego.

·        Udział uczniów w wyborach do samorządu szkolnego

Wrzesień

Październik

 Wychowawcy kl. III + uczniowie

 

 

5. Imprezy do kalendarza szkolnego.

Udział w imprezach i organizacja imprez szkolnych zgodnie z grafikiem.

W trakcie roku szkolnego

Wychowawcy kl. III + Samorząd Szkolny

 

6. Przeciwdziałanie przemocy słownej, wykluczeniu i innym zagrożeniom (profilaktyka)

 

Zajęcia na temat przemocy słownej i

   wykluczenia.

Zajęcia na temat innych zagrożeń          

 

W trakcie roku szkolnego

 

 

 

Wychowawcy kl. III we współpracy z  psychologiem  i pedagogiem szkolnym

 

 

 

7. Odpowiedzialność prawna i karna za popełnione czyny.

Spotkanie z przedstawicielem Policji/ Prokuratury

 

W  trakcie roku szkolnego

 

Przedstawiciel Policji/Prokuratury i wychowawcy klas III

 

8. Preorientacja zawodowa

Zorganizowanie zajęć z doradcą

   zawodowym

Wyjście na targi edukacyjne

 

W trakcie roku szkolnego

 

Wychowawcy kl. III we współpracy z p. K. Musiał

 

 

 

9. Promowanie   profilaktyki zdrowotnej               i zdrowego  stylu życia

 

Pogadanka na temat zdrowia kobiety,

   badanie piersi, zapobieganie

   nowotworom

Profilaktyka zdrowotna – choroby

   cywilizacyjne

Jak radzić sobie ze stresem

W trakcie roku szkolnego

 

Przedstawicielka stowarzyszenia “Amazonek”,

pielęgniarka szkolna, pedagog szkolny, wychowawcy klas III.

 

 

10. Edukacja kulturalna

Udział uczniów w szerokiej ofercie imprez kulturalnych organizowanych i odbywających się w szkole i poza  nią

W  trakcie roku szkolnego

 

Wychowawcy kl. III + Samorząd Szkolny

 

 

 

11. Ewaluacja pracy zespołu

Omówienie w zespołach klasowych wyników klasyfikacji semestralnej i końcowo-rocznej

Omówienie w zespole wychowawczym realizacji bilansu godzin wychowawczych i wynikających z tego wniosków

 

 

Koniec I semestru i zakończenie roku klas III.

Wychowawcy kl. III