PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWACZEGO KLAS II

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

 TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

1. Podniesienie jakości                   i efektywności pracy na godzinach wychowawczych

 

 

 

 

 

·         Opracowanie planu pracy i bilansu godzin wychowawczych dla klas drugich,

wrzesień

 

 

 

 

 

Wychowawcy kl. II

 

·         realizacja wybranych tematów lekcji z wychowawcą z zastosowaniem metod aktywizujących i wymiana spostrzeżeń  między wychowawcami;

·         zaangażowanie uczniów w planowanie i realizację tematyki omawianej na godzinach wychowawczych (uczniowie losują temat godziny wychowawczej do i opracowują i przedstawiają na zajęciach – preferowana metoda omówienia: prezentacja multimedialna);*

·         wykorzystanie technologii informacyjnej na lekcjach godzin z wychowawcą (rzutnik multimedialny, MS Office – Power Point);*

·         nawiązanie współpracy z fundacją Amazonki (oddział zielonogórski), prawnikiem oraz biurem karier UZ.*

 

 

W  trakcie roku szkolnego

 

2. Działania integrujące zespół klasowy

 

·         reintegracja zespołu klasowego;

·         gry i zabawy integrujące zespół klasowy;

·         udział uczniów w organizacji imprez klasowych (Dzień chłopaka, Andrzejki, Noc filmowa, Wigilia, Walentynki) i szkolnych (wg kalendarza imprez);

·         planowanie i uczestnictwo w imprezie połowinkowej dla klas II;

·         zaangażowanie uczniów w działania wolontariatu (Szlachetna Paczka);

·         udział uczniów w organizacji DNIA OTWARTEGO;

·         wspólne przygotowanie wybranych lekcji wychowawczych (praca w parach i małych grupach);*

·         wspólna organizacja wycieczki klasowej.

 

 

W  trakcie roku szkolnego

 

 

 

 

Wychowawcy kl. II we współpracy  z psychologiem / pedagogiem

 

Wychowawcy kl. II i uczniowie klas II

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Wolontariat i działania na rzecz potrzebujących

 

 

 

 

 

 

 

·         Udział uczniów w akcjach:

- POLA NADZIEI,

- PACZKA DLA DZIECI Z ZESPOŁU SZKÓŁ    SPECJALNYCH (Szlachetna Paczka)

- PSU NA BUDĘ

- wolontariat w przedszkolu (dla chętnych)

 

W  trakcie roku szkolnego

 

 

Wychowawcy kl. II  i opiekun szkolnego wolontariatu

 

Zachęcenie do włączenia się w akcje na stałe, niesienia bezinteresownej pomocy innym, uczenie poszanowania dla życia i godności, kształtowanie i promowanie postaw prospołecznych.

4. Demokratyzacja życia społeczności szkolnej (upowszechnienie idei samorządności)

 

·         Wybory samorządu klasowego,

·         udział uczniów w wyborach do samorządu szkolnego,

·         przypomnienie dokumentów  obowiązujących
w szkole: Statut, WSO, procedurami postępowania w przypadku nieobecności uczniów I LO, kontaktu ucznia z alkoholem, środkami zmieniającymi świadomość oraz  w przypadku palenia przez ucznia wyrobów tytoniowych.

 Wrzesień

 

 

 

 

 

 Wychowawcy kl. II

 

Określenie współdziałania samorządu klasowego, samorządu szkolonego ich zadań i obowiązków, celów
 i osiągnięć.

5. Imprezy do kalendarza szkolnego.

·        Sprzątanie świata

Wrzesień

LOP, p. Anna Komarnicka wychowawcy klas I i II

Kształtowanie współdziałania zespołu klasowego, promowania szkoły, dbania
o higienę i bezpieczeństwo własne oraz otoczenia, dbałość o podtrzymywanie tradycji

·         Andrzejkowy Maraton Filmowy Klasa

Listopad

II G, p. K. Oleksyk, p. B. Sicińska

·        Światowy Dzień bez Papierosa

Grudzień 

Klasa II E p. I. Rybarczyk

·        Mikołajki

 

Klasa II C, p. M. Pyrtko

·        Gwiazdka w szkole

 

p. K. Szewczyk i uczniowie przedmiotu rozszerzonego z historii sztuki klasa II

·        Połowinki

Styczeń

Wychowawcy klas II, samorządy klas

·        Walentynki

Luty

Klasa II D, p. K. Skowrońska

·        Konkurs Literacki

Marzec

Klasa II B, p. A. Napierała

·        Dni Patrona Szkoły

Kwiecień

Grupa historii i społeczeństwa klasy II p. K. Ciałowicz

·        Dzień Otwarty Szkoły - konkretne propozycje zostaną podane w późniejszym terminie

 

 Wszystkie kl. I i II

·        Uroczyste pożegnanie klas III, Edwardy 2016, dekoracja sali, statuetki

 

klasa II F , p. W. Włodarczyk RSU p. J. Dalecki, p. A. Napierała

·        Rocznica Konstytucji 3 Maja

Maj

Klasa II A, p. M. Wyciszkiewicz

6. Przeciwdziałanie przemocy słownej, wykluczeniu i innym zagrożeniom. Promowanie   profilaktyki zdrowotnej               i zdrowego  stylu życia (profilaktyka)

 

·         Zorganizowanie zajęć dotyczących zdrowia kobiet: zapobieganie nowotworom;*

W  trakcie roku szkolnego

Współpraca z fundacją na rzecz zdrowia kobiet

 

·         zorganizowanie zajęć dotyczących profilaktyki  zdrowego odżywania;

·         Kształtowanie umiejętności komunikowania się, dostrzegania potrzeb innych;

·         zorganizowanie zajęć dotyczących profilaktyki  uzależnień (uzupełnienie po klasie I);

W  trakcie roku szkolnego

 

Wychowawcy kl. II we współpracy z  psychologiem  szkolnym i pielęgniarka szkolną

7.  Promowanie postaw prospołecznych

 

·         Zorganizowanie zajęć wychowawczych nt. „Szkoła moimi oczami”,*

·         Opracowanie scenariusza Dnia Absolwenta I LO – integracja środowiska szkolnego;*

·         Promowanie postaw proekologicznych;

·         udział uczniów w akcjach organizowanych przez wolontariat szkolny.

W  trakcie roku szkolnego

 

 

 

Uczniowie klas II

Wychowawcy kl. II

 

 

 

10. Edukacja kulturalna

·         Udział uczniów  w VIII Edukacyjnej Nocy Filmowej;

Listopad

 

 

p. B. Sicińska, p. K. Oleksyk, kl. IIG 

 

 

 

·         udział uczniów  w spektaklach operowych i teatralnych;

W  trakcie roku szkolnego

 

p. Ewa Czerniak  we współpracy                 z wychowawcami kl. II

 

 

 

·         Zorganizowanie wycieczki edukacyjnej

(film: Wołyń lub Ostatnia rodzina)*

W  trakcie roku szkolnego

Wychowawcy kl. II

 

 

 

·         udział uczniów w Autunaliach.

Listopad

p. K. Szewczyk we współpracy z samorządem szkolnym

 

11. Ewaluacja pracy zespołu

·         Omówienie w zespole wychowawczym stopnia realizacji bilansu godzin wychowawczych.

Luty,

Czerwiec

Wychowawcy kl. II

 

 

 

*zadania wprowadzone od 2016/2017