PLAN PRACY ZESPOŁU WYCHOWACZEGO KLAS I

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

ZADANIE

FORMA REALIZACJI

 TERMIN

ODPOWIEDZIALNI

UWAGI

1. Podniesienie jakości                   i efektywności pracy na godzinach wychowawczych

 

 

 

 

 

·         Szkolenie w zespole wychowawców kl. I w ramach WDN,  z dwóch wybranych metod aktywizujących,

·         realizacja wybranych tematów lekcji wychowawczych z zastosowaniem metod aktywizujących i wymiana spostrzeżeń  między wychowawcami.

Październik

 

 

 

W  trakcie roku szkolnego

 

p. M. Nisiewicz  we współpracy z

wychowawcami  kl. I

 

2. Działania integrujące zespół klasowy

 

·         Obóz integracyjny w Łukęcinie,

 

 

·         gry i zabawy integrujące zespół klasowy,

·         udział uczniów w organizacji imprez klasowych i szkolnych,

·         zaangażowanie uczniów w działania wolontariatu,

·         udział uczniów w organizacji DNIA OTWARTEGO.

Wrzesień 2016

 

 

W  trakcie roku szkolnego

 

 

 

Kwiecień 2017

Wychowawcy kl. I we współpracy  z Dyrekcją i  psychologiem

 

Wychowawcy kl. I

 

 

Wychowawcy kl. I

 

Wychowawcy kl. I

 

Regulamin wyjazdu do Łukęcina

Poznanie klasy, poprzez zabawy integracyjne, współdziałanie zespołu klasowego, zajęcia sportowe

3. Wolontariat i działania na rzecz potrzebujących

 

 

 

 

 

 

 

·         Udział uczniów w akcjach:

- POLA NADZIEI,

- PACZKA DLA DZIECI Z ZESPOŁU SZKÓŁ    SPECJALNYCH

- PSU NA BUDĘ

 

W  trakcie roku szkolnego

 

 

Wychowawcy kl. I  i opiekuna szkolnego wolontariatu

 

Zachęcenie do włączenia się w akcje na stałe, niesienia bezinteresownej pomocy innym, uczenie poszanowania dla życia i godności, kształtowanie i promowanie postaw prospołecznych.

4. Demokratyzacja życia społeczności szkolnej,(upowszechnienie idei samorządności)

 

·         Wybory samorządu klasowego,

·         udział uczniów w wyborach do samorządu szkolnego,

·         zapoznanie uczniów
z dokumentacją obowiązującą
w szkole: Statutem, WSO, procedurami postępowania w przypadku nieobecności uczniów I LO, kontaktu ucznia z alkoholem, środkami zmieniającymi świadomość oraz  w przypadku palenia przez ucznia wyrobów tytoniowych.

 

Wrzesień

 

Październik

 

Wrzesień

 

 

 Wychowawcy kl. I

 

Określenie współdziałania samorządu klasowego, samorządu szkolonego ich zadań i obowiązków, celów
 i osiągnięć.

5. Imprezy do kalendarza szkolnego.

 

·        Dzień Edukacji Narodowej I B

·        Rocznica Odzyskania Niepodległości I A

·        Andrzejki Szkolne I F

·        Światowy Dzień Walki z AIDS I E

·        Wigilia szkolna -koncert świąteczny (dekoracje i program artystyczny) I G

·        Dzień Wegetarianina  I D

·        Dzień Pozytywnego Myślenia I C 

Październik

Listopad

Listopad

Grudzień

 

Grudzień

Styczeń

Luty

 

Wychowawcy kl. I

 

Kształtowanie współdziałania zespołu klasowego, promowania szkoły, dbania
o higienę i bezpieczeństwo własne oraz otoczenia, dbałość o podtrzymywanie tradycji

6. Przeciwdziałanie przemocy słownej, wykluczeniu i innym zagrożeniom (profilaktyka)

 

·         Zorganizowanie zajęć na temat norm            i zaburzeń wieku dojrzewania,

 

·          zorganizowanie zajęć dotyczących profilaktyki  cyberprzemocy

 

 

·         zorganizowanie zajęć dotyczących profilaktyki  uzależnień.

·         udział uczniów w szkolnej sesji humanistycznej pt. ,,Wykluczenie-problem współczesnego świata”

 

 

 

W  trakcie roku szkolnego

 

 

Wychowawcy kl. I we współpracy z  psychologiem  szkolnym

 

Wychowawcy kl. I we współpracy z pedagogiem szkolnym

 

 

Wychowawcy kl. I we współpracy z pedagogiem szkolnym

p.E.Kaszyńska

 

7.  Promowanie postaw prospołecznych

 

·         Zorganizowanie zajęć promujących ideę transplantologii,

·         zorganizowanie zajęć nt.,,Wyścig szczurów”

 

·         udział uczniów w akcjach organizowanych przez wolontariat szkolny.

 

 

 

W  trakcie roku szkolnego

 

 

p. Anna Komarnicka we współpracy z wychowawcami kl. I

 

Wychowawcy kl. I we współpracy z opiekunem szkolnego wolontariatu p. Aliną Dużyńską

 

8. Preorientacja zawodowa

·         Zorganizowanie zajęć z doradcą zawodowym,

 

·         przygotowanie uczniów do dalszego kształcenia: wybór przedmiotów rozszerzonych.

 

W  trakcie roku szkolnego

 

Maj

Wychowawcy kl. I we współpracy z p. K. Musiał

 

Wychowawcy kl. I

 

9. Promowanie   profilaktyki zdrowotnej               i zdrowego  stylu życia

 

·         Udział uczniów

w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”,

 

 

·         zorganizowanie zajęć na temat normy i zaburzenia wieku dojrzewania,

 

 

 

·         zorganizowanie pogadanki na temat zdrowego stylu życia,

 

·         zorganizowanie zajęć na temat zasad zdrowego żywienia,

 

·         udział uczniów w Dniu Sportu

 

Wrzesień

 

 

 

 

W  trakcie roku szkolnego

 

 

W  trakcie roku szkolnego

 

 

W  trakcie roku szkolnego

 

Czerwiec

Wychowawcy kl. I

 

 

 

 

Wychowawcy kl. I we współpracy  z  psychologiem szkolnym

 

 

Wychowawcy kl. I we współpracy  z pielęgniarką szkolną,

 

Wychowawcy kl. I

 

Nauczyciele wychowania fizycznego we współpracy                          z wychowawcami kl. I

 

 

 

10. Edukacja kulturalna

·         Udział uczniów 
w VIII Edukacyjnej Nocy Filmowej,

 

·         udział uczniów  w spektaklach teatralnych ,

 

·         zorganizowanie wycieczki edukacyjnej Muzeum Ziemi Lubuskiej

 

·         udział uczniów w Autunaliach

Listopad

 

 

W  trakcie roku szkolnego

 

W  trakcie roku szkolnego

 

Listopad

p. B. Sicińska we współpracy                     z wychowawcami kl. I

 

p. B.Sicińska  we współpracy                 z wychowawcami kl. I

 

Wychowawcy kl. I

 

 

p. K. Szewczyk we współpracy                  z samorządem szkolnym

 

 

11. Ewaluacja pracy zespołu

·         Omówienie w zespole wychowawczym stopnia realizacji bilansu godzin wychowawczych.

 

 

Luty,

Czerwiec

Wychowawcy kl. I