SEMESTRALNY / ROCZNY ARKUSZ

OCENY ZACHOWANIA UCZNIA

 

Plik (pdf) na jednej stronie, do druku: pobierz arkusz

 

Uczeń I Liceum Ogólnokształcącego im. E. Dembowskiego w Zielonej Górze pracuje nad rozwijaniem takich cech charakteru jak:

Życzliwość, wyrozumiałość, uczynność - ważna w jego życiu jest miłość do otaczającego nas świata i ludzi, stara się nawiązywać kontakty i pozyskiwać przyjaciół. Pracuje nad rozwijaniem umiejętności współpracyw grupie. Jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka. Cechuje go takt i kultura osobista. Jest słowny i punktualny, szanuje czas swój i innych. Potrafi przedstawiać swoje poglądy i słuchać zdania innych. Umie cierpliwie poszukiwać rozwiązań kompromisowych. W sytuacjach konfliktowych przestrzega zasad wzajemnego szacunku. Akceptuje różnice między ludźmi jako coś oczywistego, a często cennego. Ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji i odmienności kulturowej ludzi. Chętnie służy bezinteresowną pomocą. Żyje z pasją, czyli z pełnym zaangażowaniem, żarliwością i wytrwałością realizuje własne marzenia.

 

Uczciwość, prawdomówność - w pełni docenia znaczenie zaufania w kontaktach między ludźmi i stara się na nie zasłużyć. Rozumie złożoność zasad lojalności wobec różnych osób i grup, z którymi jest związany,   a w przypadkach konfliktowych wybiera drogę szczerości i prawdomówności.

       

Odpowiedzialność - zdaje sobie sprawę z możliwych następstw różnych działań. Umie podejmować działania korzystne dla siebie i niezagrażające innym. Gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie  i podjęte decyzje, potrafi przyznać się do błędu, wykazuje odwagę cywilną. W działaniu zbiorowym wykazuje poczucie odpowiedzialności za efekty pracy grupy. Cechuje go umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy oraz doświadczenia życiowego do podejmowania właściwych decyzji i działań.

 

 

W ZAKRESIE:

 

 

KOMENTARZ

1. KULTURY OSOBISTEJ charakteryzuje mnie:

 • dbałość o kulturę słowa i piękno mowy ojczystej

 

 • okazywanie szacunku innym osobom, sposób bycia nienaruszający godności własnej i innych

 

 • uczciwość w codziennym postępowaniu, reagowanie na zło

 

 • dbałość o higienę osobistą i ubiór stosowny do sytuacji

 

 • dbałość o ład i porządek

 

2. WYWIĄZYWANIA SIĘ Z OBOWIĄZKÓW SZKOLNYCH charakteryzuję mnie:

 • sumienność i systematyczność
  w przygotowywaniu się do lekcji, pilność, samodzielność; wytrwałość w przezwyciężaniu napotykanych trudności; wywiązywanie się z zadań powierzonych przez szkołę

 

 • dbałość o honor i tradycje szkoły

 

 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób podczas zajęć szkolnych, przerw międzylekcyjnych, wycieczek, biwaków

 

 • przestrzeganie wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń ( w tym Statutu, regulaminów pracowni przedmiotowych, dyżurów szkolnych  i stołówki szkolnej)

 

 

PRZYPOMNIENIE:

Śródroczną i roczną ocenę z zachowania wystawia się, korzystając z następującej skali:

 

a)       ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który przykładnie spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny, wyróżniając się w realizacji niektórych jej elementów;

 

b)       ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania zawarte w treści oceny;

 

c)       ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który przeważnie spełnia wymagania zawarte w treści oceny bez zarzutu, (NINIEJSZĄ OCENĘ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WYJŚCIOWĄ)

 

d)       ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym wymaganiom zawartym w treści oceny, ale zastosowane środki zaradcze zawsze przynoszą rezultaty; (KONTRAKTY)

 

e)       ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który uchybia niektórym istotnym wymaganiom zawartym   w treści oceny, ale zastosowane środki zaradcze przynoszą w zasadzie rezultaty

 

f)        ocenę naganną otrzymuje uczeń, który rażąco uchybia istotnym wymaganiom zawartym w treści oceny, wywiera szkodliwy wpływ na kolegów, a zastosowane przez szkołę środki zaradcze nie odnoszą skutku.

 

 

 

 

PROPONOWANA OCENA:

 

 

CZYTELNY PODPIS UCZNIA:

 

 

 

 

 

REGULARNOŚĆ W UCZĘSZCZANIU NA ZAJĘCIA SZKOLNE:

Każde kolejne 8 godzin nieusprawiedliwionej nieobecności w szkole wpływa negatywnie na ocenę zachowania, obniżając ją o jeden stopień; 3 spóźnienia = 1 godz. nieusprawiedliwiona; w przypadku proponowania oceny wzorowej nieusprawiedliwione nieobecności są niedopuszczalne

 

 

 

GODZINY NIEUSPRAWIEDLIWIONE

 

MOŻLIWA OCENA

 

0

WZOROWA

1-7

BARDZO DOBRA

8-15

DOBRA

16-23

POPRAWNA

24-31

NIEODPOWIEDNIA

POWYŻEJ 32

NAGANNA