E-Dziennik
Ważne terminy – rok szkolny 2016/2017
od 9.05.2016 r. do 10.06.2016 r. do godz. 15.00
- złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
Od 24.06.2016r. do 28.06.2016r. do godz. 15.00
- przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę
05.07.2016 r. o godz. 12.00
- ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do I LO
do 12.07.2016 r. do godz. 15.00
- potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w I LO w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego
15.07.2016 r. o godz.12.00
- ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły
05.07.2016 r. o godz. 13.00
- test językowy dla kandydatów zakwalifikowanych do I LO decydujący o przydziale do grup lektoratowych
05.07.2016 r. o godz. 17.00
- spotkanie rodziców uczniów zakwalifikowanych do I LO z dyrekcją szkoły, pedagogiem , wychowawcami klas I